พิธีกรรมเตรียมจิตใจ สู่การเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
พิธีกรรมเตรียมจิตใจ

สู่การเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

:::: 01 ตรีวารวันแรก 4 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 01-1 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 4-6-18 ::::

:::: 02 ตรีวารวันที่สอง 5 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 02-1วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป ::::
:::: 02-2 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 5-6-18 ::::

:::: 03 ตรีวารวันที่สาม 6 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 03-1 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 6-6-18 ::::

:::: 04 วันที่ 8 กรกฎาคม 2018 ::::