UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

    สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ ๑๖ ได้กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (DEUS CARITAS EST) ว่า “ธรรมชาติล้ำลึกที่สุดของพระศาสนจักร แสดงออกมาในความรับผิดชอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ
๑.การประกาศข่าวดี ๒.การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ ๓.การประกอบกิจเมตตาธรรม

    หน้าที่ทั้งสามอย่างนี้เอื้อกันและกันและไม่อาจแยกจากกันได้ สำหรับพระศาสนจักร งานกิจเมตตาเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมชาติของพระศาสนจักร เป็นการแสดงออกที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งการเป็นพระศาสนจักรของตนเอง” งานเมตตากิจหรือพันธกิจรัก รับใช้ จึงเป็นธรรมชาติของพระศาสนจักรที่ละเลยไม่ได้  นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “หากท่านเห็นกิจเมตตาธรรม ท่านก็เห็นพระเจ้า” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิกในปัจจุบันนี้ พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ในสมณสาสน์ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (EVANGELII GAUDIUM) ว่า “ชุมชนทุกแห่งในพระศาสนจักร ซึ่งอ้างว่าอยู่อย่างสงบโดยไม่มีความห่วงใยที่จะคิดสร้างสรรค์ และปราศจากความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนยากจนดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อเป็นเช่นนี้ชุมชนนั้นก็เสี่ยงต่อการแตกแยก”


    ชีวิตของพระศาสนจักรคาทอลิกเดินทางในวิถีทางของกิจเมตตาธรรม ตามจิตตารมณ์ของคุณค่าพระวรสารตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้รัก รับใช้ ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าพันปี ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาจะได้รับรู้รับทราบถึงพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ประกาศเป็นเอกสารทางการเป็นคำสอนด้านสังคม ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมายกาลเวลาหรือสัญญาณเตือนให้คริสตชนได้ตระหนักรู้เท่าทัน โดยไม่หลงไปตามกระแสของโลกอย่างสุดโต่งจนหลงลืมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า  การย้ำเตือนเสมอว่าพระศาสนจักรเป็นของคนยากจนเพื่อคนยากจนสำหรับคนยากจน   บ่อยครั้งที่ผ่านมาความยุติธรรม สันติสุข ความชื่นชมยินดีที่เป็นเนื้อหาของการประกาศอาณาจักรพระเจ้า ก็ปรากฏในหมู่ผู้คนที่ติดตามพระเยซูเจ้า โดยการอยู่ข้างเคียงผู้ยากไร้ในงานประกาศข่าวดีในยุคนี้เราพบสัญญาณแห่งกาลเวลาจากการดำเนินชีวิตและคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้กับเราบรรดาคริสตชน โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรในฝ่ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงคำสอนของพระเยซูในจิตตารมณ์สวรรค์มากกว่าจิตตารมณ์ของโลก การลดมายาคติเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมให้บรรดาผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและฟังพี่น้องเหล่านี้มากขึ้น การตื่นตัวในความเชื่อที่เป็นความปรารถนาอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม โลก ในการถ่ายทอดคุณค่า และมอบบางสิ่งบางอย่างที่ดี การตระหนักในพระศาสนจักรที่มีพระวรสารแห่งพระเมตตากรุณาและความรัก
ของมนุษย์ ดั่งบุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตากล่าวว่า “ให้เราทำสิ่งเล็กเล็ก แต่ทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่”

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เปลี่ยนชีวิต"ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 ก.ความสำคัญ สัปดาห์ที่...
"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ