Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สัมภาษณ์คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา 
ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย

ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี


โดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี