Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 12
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011
ณ วัดนักบุญมาร์การีตา  บางตาล  จ.ราชบุรี
"ศีลมหาสนิทรวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน"


โดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี