UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "อาทิตย์สีชมพู" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
"อาทิตย์สีชมพู"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021
ก.ความสำคัญ
               เราเข้าสู่อาทิตย์ที่ 4 ของเทศกาลมหาพรต อาทิตย์นี้เราเรียกว่า “วันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี” ซึ่งเป็นถ้อยคำแรกของพิธีกรรมในวันนี้ เนื่องจากเป็นวันแห่งความยินดีในเทศกาลมหาพรต พระสงฆ์จึงสวมอาภรณ์สีชมพู (สีกุหลาบ) แทนสีม่วง และบนพระแท่นจะประดับดอกไม้ที่สวยงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยินดีก่อนที่จะเฉลิมฉลองการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้า

สาระสำคัญของบทอ่านในวันนี้คือ ความรอดพ้นจากบาปของเราคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เราด้วยพระเมตตาอย่างแท้จริง เป็นความรอดพ้นโดยผ่านทางชีวิตและความตายของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์  บทอ่านยืนยันถึงพระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเตือนใจเราถึงความรัก ความเมตตา และพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมอบให้เราโยผ่านทางพระเยซูคริสต์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (2 พศด. 36:14-16,19-23) เราได้เรียนรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจและความเพียรทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเลือกกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ของคนต่างชาติเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการแสดงพระเมตตากรุณาของพระองค์ ทรงนำพวกเขากลับจากการเป็นทาสและสร้างพระวิหารหลังใหม่ให้พวกเขา

    2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 2:4-10) นักบุญเปาโลบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่ำรวยในความเมตตากรุณา พระองค์ประทานความรอดพ้นจากบาปและชีวิตนิรันดรให้เราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า

    3. พระวรสาร (ยน. 3:14-21) พระเยซูเจ้าทรงสอนโดยการเปรียบเทียบ ทรงยกระดับเรื่องในอดีตให้สูงขึ้น ทรงสอนว่าพระเยซูเจ้า ผู้ทรงพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการนำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์ ความรอดนี้ไม่เพียงแต่คนบาปในชาติหนึ่งชาติใดเท่านั้น แต่สำหรับคนบาปทุกชาติทุกภาษา ทั่วทั้งโลก ในยอห์น 3:16 สอนเราว่าพระเจ้าทรงแสดงความรักเมตตา ความเห็นอกเห็นใจเรามนุษย์โดยมอบพระบุตรเพื่อไถ่โทษบาปของเรา นิโคเดมัส ฟารีสีผู้มั่งคั่งและสมาชิกสภาสูงได้มาพบพระเยซุในตอนกลางคืนเพื่อสนทนาธรรมกับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงอธิบายให้ขังว่าเขาจะต้องเชื่อพระวาจาของพระเยซูเจ้าเพราะพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และได้ทรงอ้างอิงเรื่องโมเสสและรูปงูทองแดงเพื่ออธิบายแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงช่วยผู้เคราะห์ร้ายที่โดนงูกัดใด้พ้นจากความตายโดยเพียงการมองรูปงูทองแดงที่โมเสสยกขึ้น พระองค์ก็จะทรงช่วยมนุษย์ชาติจากบาปโดยการเข้าพึ่งพาอาศัยไม้กางเขนและความตายของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ทั้งนี้เพราะความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อมนุษย์นั้นเอง

 

ค.ปฏิบัติ

     1. “รักไม้กางเขนให้มากขึ้น” เราต้องรักไม้กางเขนเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความให้อภัย และความเสียสละยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความตายบนไม้กางเขนยังเป็นราคาที่พระเยซูทรงจ่ายเพื่อไถ่บาปของเรา กางเขนเชิญชวนเราให้ช่วยกันไถ่ถอนความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นด้วย เราไม่เพียงแค่ร้องไห้สงสารผู้ที่ทุกข์ยากเท่านั้น แต่ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์นั้นด้วย ดังนั้นให้เรารักไม้กางเขน สวมใส่ไม้กางเขน และแบกกางเขนในชีวิตประจำวันของเราของเราด้วยความยินดี
    2. “รักผู้อื่นมากขึ้น” เราต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการแสดงความรักต่อผู้อื่น ความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
    3. “นำผู้อื่นมาพึ่งไม้กางเขนมากขึ้น” ทุกคนล้วนเป็นคนบาปและต้องการการไถ่บาป มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้น ที่ไถ่โทษบาปให้เราได้ การเข้าพึ่งพาพระองค์ทำให้เรามีชีวิตใหม่ รอดตายเหมือนชาวอิสราเอลที่มองรูปงูแล้วรอดจากพิษร้ายได้

 

 

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ