Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 0132/2017 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การวางดอกไม้จันทน์ในงานศพ