Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกาศสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท.162/2019  การใช้บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม(ค.ศ. 1669-2019)