สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สาส์นอภิบาล
จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 030/2021
เรื่อง คำแนะนำการจัดพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2021