Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

เชิญชวนร่วมรณรงค์สวดสายประคำ  เดือนตุลาคม  2015ที่ สร. 075/2015
9  กันยายน  2558
เรื่อง    เชิญชวนร่วมรณรงค์สวดสายประคำ  เดือนตุลาคม  2015
เรียน    คุณพ่อเจ้าอาวาส  คุณพ่ออธิการ  ซิสเตอร์  ที่เคารพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  โครงการ  “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”
                        2.  แบบบันทึก  ก.
        คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ  ได้จัดโครงการ  “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”  เพื่อรณรงค์ให้คาทอลิกรู้จัก  รัก  และมีความศรัทธาต่อการสวดสายประคำให้มากขึ้น  ปี  2015  นี้  คณะกรรมการฯ ได้กำหนดจุดประสงค์ของการสวดสายประคำไว้  5  ประการ  คือ


1.เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด  (The  unborn  baby)
2.เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง  และสันติภาพของโลก
3.เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว
4.เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
5.เพื่อให้คริสตชนแต่ละคน  มุ่งฟื้นฟูชีวิตของตนอย่างจริงจัง  โดยการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของแม่พระที่ว่า  “เขาบอกให้ท่านทำอะไร  ก็จงทำเถิด”  (ยอห์น 2:5)  อันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลของ  “การประกาศข่าวดีใหม่”

        ดังนั้น  เพื่อให้พี่น้องคริสตชนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี  ได้ร่วมในโครงการ          “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”  จึงขอให้คุณพ่อ  ซิสเตอร์  ได้เชิญชวนสัตบุรุษได้เข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าว  ทั้งเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาต่อแม่พระ  และความปรารถนาดีผ่านทางจุดประสงค์ของโครงการด้วย

        อนึ่ง  เพื่อความสะดวก  ขอให้แต่ละวัด  หน่วยงาน  ได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำ  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่แนบมา  ส่งมาที่สำนักพระสังฆราช  สังฆมณฑลราชบุรี   ภายในวันที่  2  พฤศจิกายน  2015   เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการต่อไป  

        ขอแม่พระช่วยให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้า    

ด้วยความเคารพ                                                                            
                                                           
คุณพ่อสุรชาติ    แก้วเสนีย์
เลขานุการพระสังฆราช

Download ::: โครงการ ::: แบบบันทึก ก. :::