Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ2017
       วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017 เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี

      ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2560 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 โดยใช้ชื่อว่า “ ชนมปังและปลา” ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน จนถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  212  คน   เป็นนักเรียนชาย 122  คน นักเรียนหญิง 90 คน ส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากต่างสังฆมลฑล

    ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นจิตตาธิการ ร่วมกับคณะผู้ให้การอบรมซึ่งประกอบด้วย  ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ / ภคินีคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต /สามเณรเล็กและใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี / สามเณรใหญ่คณะภราดาลาซาล  / สามเณรใหญ่คณะภราดาคาร์เมไลท์  / สามเณรใหญ่คณะภราดากาปูชิน คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี / เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี / อาสาสมัครจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ อาสาสมัครจากสังฆมลฑลเชียงใหม่

    สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน 10 ห้องเรียน ได้แก่
• ศีลล้างบาป     จำนวน      3 ห้อง
• ศีลมหาสนิท     จำนวน     4 ห้อง
• ศีลกำลัง     จำนวน    2 ห้อง
• คำสอนคริสตชน    จำนวน      1 ห้อง
จำนวนเด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายคำสอนปีนี้ มี จำนวน 74 คน
ประกอบด้วย     1. ศีลล้างบาป      จำนวน    3    คน
                     2. ศีลมหาสนิท            จำนวน   42   คน
                     3. ศีลกำลัง                 จำนวน   24   คน
                     4. ศีลล้างบาปพร้อมกับศีลมหาสนิท  จำนวน    5  คน
                            รวมสมทบจากวัดต่างๆ อีก       จำนวน   9 คน
                       ***รวมผู้ที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ทั้งสิ้น  83 คน
       ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่มา คณะผู้ให้การอบรมได้ทำหน้าที่ต่างๆด้วยความมุ่งมั่น และเสียสละ ส่วนบรรดานักเรียนคำสอนก็ได้แสดงออกถึงความเอาใจใส่ในการเรียน และการดำเนินชีวิตร่วมกันในค่ายคำสอนนี้อย่างดีเสมอ

      ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดค่ายคำสอนในครั้งให้ผ่านไปด้วยดี  ขอพระเจ้าประทานพรแด่ทุกท่านและพบกันในค่ายคำสอนปีหน้า....

2017_summer22apr001.JPG 2017_summer22apr002.JPG 2017_summer22apr003.JPG

2017_summer22apr004.JPG 2017_summer22apr005.JPG 2017_summer22apr006.JPG

2017_summer22apr007.JPG 2017_summer22apr008.JPG 2017_summer22apr009.JPG

2017_summer22apr010.JPG 2017_summer22apr011.JPG 2017_summer22apr012.JPG

2017_summer22apr013.JPG 2017_summer22apr014.JPG 2017_summer22apr015.JPG

2017_summer22apr016.JPG 2017_summer22apr017.JPG 2017_summer22apr018.JPG

2017_summer22apr019.JPG 2017_summer22apr020.JPG 2017_summer22apr021.JPG

2017_summer22apr022.JPG 2017_summer22apr023.JPG 2017_summer22apr024.JPG

2017_summer22apr025.JPG 2017_summer22apr026.JPG 2017_summer22apr027.JPG

2017_summer22apr028.JPG 2017_summer22apr029.JPG 2017_summer22apr030.JPG

2017_summer22apr031.JPG 2017_summer22apr032.JPG 2017_summer22apr033.JPG

2017_summer22apr034.JPG 2017_summer22apr035.JPG 2017_summer22apr036.JPG

2017_summer22apr037.JPG 2017_summer22apr038.JPG 2017_summer22apr039.JPG

2017_summer22apr040.JPG 2017_summer22apr041.JPG 2017_summer22apr042.JPG

2017_summer22apr043.JPG 2017_summer22apr044.JPG 2017_summer22apr045.JPG

2017_summer22apr046.JPG 2017_summer22apr047.JPG 2017_summer22apr048.JPG

2017_summer22apr049.JPG 2017_summer22apr050.JPG 2017_summer22apr051.JPG

2017_summer22apr052.JPG 2017_summer22apr053.JPG 2017_summer22apr054.JPG

2017_summer22apr055.JPG 2017_summer22apr056.JPG 2017_summer22apr057.JPG

2017_summer22apr058.JPG 2017_summer22apr059.JPG 2017_summer22apr060.JPG

2017_summer22apr061.JPG 2017_summer22apr062.JPG 2017_summer22apr063.JPG

2017_summer22apr064.JPG 2017_summer22apr065.JPG 2017_summer22apr066.JPG

2017_summer22apr067.JPG 2017_summer22apr068.JPG 2017_summer22apr069.JPG

2017_summer22apr070.JPG 2017_summer22apr071.JPG 2017_summer22apr072.JPG

2017_summer22apr073.JPG 2017_summer22apr074.JPG 2017_summer22apr075.JPG

2017_summer22apr076.JPG 2017_summer22apr077.JPG 2017_summer22apr078.JPG

2017_summer22apr079.JPG 2017_summer22apr080.JPG 2017_summer22apr081.JPG

2017_summer22apr082.JPG 2017_summer22apr083.JPG 2017_summer22apr084.JPG

2017_summer22apr085.JPG 2017_summer22apr086.JPG 2017_summer22apr087.JPG

2017_summer22apr088.JPG 2017_summer22apr089.JPG 2017_summer22apr090.JPG

2017_summer22apr091.JPG 2017_summer22apr092.JPG 2017_summer22apr093.JPG

2017_summer22apr094.JPG 2017_summer22apr095.JPG 2017_summer22apr096.JPG

2017_summer22apr097.JPG 2017_summer22apr098.JPG 2017_summer22apr099.JPG

2017_summer22apr100.JPG 2017_summer22apr101.JPG 2017_summer22apr102.JPG

2017_summer22apr103.JPG 2017_summer22apr104.JPG 2017_summer22apr105.JPG

2017_summer22apr106.JPG 2017_summer22apr107.JPG 2017_summer22apr108.JPG

2017_summer22apr109.JPG 2017_summer22apr110.JPG 2017_summer22apr111.JPG

2017_summer22apr112.JPG 2017_summer22apr113.JPG 2017_summer22apr114.JPG

2017_summer22apr115.JPG 2017_summer22apr116.JPG 2017_summer22apr117.JPG

2017_summer22apr118.JPG 2017_summer22apr119.JPG 2017_summer22apr120.JPG

2017_summer22apr121.JPG 2017_summer22apr122.JPG 2017_summer22apr123.JPG

2017_summer22apr124.JPG 2017_summer22apr125.JPG 2017_summer22apr126.JPG

2017_summer22apr127.JPG 2017_summer22apr128.JPG 2017_summer22apr129.JPG

2017_summer22apr130.JPG 2017_summer22apr131.JPG 2017_summer22apr132.JPG

2017_summer22apr133.JPG 2017_summer22apr134.JPG 2017_summer22apr135.JPG

2017_summer22apr136.JPG 2017_summer22apr137.JPG 2017_summer22apr138.JPG

2017_summer22apr139.JPG 2017_summer22apr140.JPG 2017_summer22apr141.JPG

2017_summer22apr142.JPG 2017_summer22apr143.JPG 2017_summer22apr144.JPG

2017_summer22apr145.JPG 2017_summer22apr146.JPG 2017_summer22apr147.JPG

2017_summer22apr148.JPG 2017_summer22apr149.JPG 2017_summer22apr150.JPG

2017_summer22apr151.JPG 2017_summer22apr152.JPG 2017_summer22apr153.JPG

ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี