Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5
ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5

        ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมระดับสังฆมณฑล รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น.

    ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "350 ปี มิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่"  โดยมีแกนนำผู้สูงวัยจาก 3 สังฆมณฑลร่วมเสวนาหัวข้อดังกล่าว  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15-10.15 น.โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี บรรยายนำในหัวข้อ "350ปีมิสซังสยาม" นางสุธิดา พรหมภักดี(สัตย์วินิจ) ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และนายเดชาธร พ่วงแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ร่วมแบ่งปันเส้นทางและผล "การประกาศข่าวดี" ของสังฆมณฑลและกลุ่มผู้สูงวัยตามลำดับ

    ซึ่งนางสุธิดา พรหมภักดี ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญใน การสืบสานงานสร้างชุมชนคริสตชนใหม่ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยพระสังฆราชจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศิล ได้เน้นให้คริสตชน "เติบโตในพระวาจา อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นฐาน" และกระบวนการวิถีชุมชนวัด โดยใช้รูปแบบ Letio Divina  ส่วนทางด้านนายเดชา ธร พ่วงแก้ว ได้เชิญชวนให้ทุกคนสนใจศึกษากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติและให้โอกาสคริสตชนฆราวาสในการมีบทบาทส่วนร่วมประกาศข่าวดี โดยเฉพาะผู้ที่อาจดำเนินชีวิตผิดพลาดบกพร่องไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถให้การแนะนำช่วยเหลือนำเขากลับมาหาพระได้ โดยอาศัยกิจกรรมการเยี่ยมเยียนพบปะเอาใจใส่ เป็นต้น

    จากนั้นเวลา 10.20 น. พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูตัวอย่าง ระดับชาติ ที่ได้รับใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุและลูกกตัญูญูตัวอย่าง ระดับสังฆมณฑล ประจำปี 2017 โดย มีอาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และหลังจบพิธี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช ประธานในพิธี พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และแกนนำผู้สูงวัยจากกลุ่ม/ชมรมระดับวัด ประมาณ 350 คน ที่มาร่วมโมทนาคุณพระ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

    เสร็จจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ทางชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ที่มาร่วมงานที่ศาลาบันเทิงศิลป์ และจัดให้มีการแบ่งปันบนเวทีเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีด้วยชีวิตของ นายเปาโล วิจิตร เทาลิ้ม ผู้สูงอายุตัวอย่าง ระดับชาติ และนายยอแซฟ ภูริภัทร เปโตร  ลูกกตัญญูตัวอย่าง ระดับชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดยนายวิจิตร เทาลิ้ม ผู้สูงอายุตัวอย่างได้เน้นย้ำให้ผู้สูงวัยทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตคริสตชนคาทอลิกที่ดี เริ่มจากในครอบครัว ในอาชีพหน้าที่การงาน ในชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความดี ความรักเมตตาของพระเป็นเจ้าโดยทางชีวิตและกิจการดีที่เราทำ

ด้านนายภูริภัทร เปโตร ลูกกตัญญูตัวอย่าง กล่าวถึงประเด็นสำคัญว่า การประกาศข่าวดีของลูกคือการเอาใจใส่ดูแลปรนบัติพ่อแม่ด้วยความรัก กตัญญูกตเวทีตามพระวาจาของพระเจ้า
    

หลังการแบ่งปันดังกล่าว คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ และประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงานตั้งแต่ต้น ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการจัดงานเพื่อผู้สูงอายุด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ และขอขอบคุณพระคุณเจ้า ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นพิเศษที่ให้การสนับสนุนงานผู้สูงอายุเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ผู้สูงวัยได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยไม่ถูกทอดทิ้ง และจะขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในโอกาสที่เข้าเฝ้าขอพรเมื่ออายุครบ 72 ปี ว่า "ให้ทำงานให้สนุก...ให้ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น"  ซึ่งพระคุณเจ้าปัญญา ได้นำมาเทศน์แบ่งปัน และขอให้ชมรมผู้สูงวัยน้อมนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตและการทำงาน

2017_28oct001.jpg 2017_28oct002.jpg 2017_28oct003.jpg

2017_28oct004.jpg 2017_28oct005.jpg 2017_28oct006.jpg

2017_28oct007.jpg 2017_28oct008.jpg 2017_28oct009.jpg

2017_28oct010.jpg 2017_28oct011.jpg 2017_28oct012.jpg

2017_28oct013.jpg 2017_28oct014.jpg 2017_28oct015.jpg

2017_28oct016.jpg 2017_28oct017.jpg 2017_28oct018.jpg

2017_28oct019.jpg 2017_28oct020.jpg 2017_28oct021.jpg

2017_28oct022.jpg 2017_28oct023.jpg 2017_28oct024.jpg

2017_28oct025.jpg 2017_28oct026.jpg 2017_28oct027.jpg

2017_28oct028.jpg 2017_28oct029.jpg 2017_28oct030.jpg

2017_28oct031.jpg 2017_28oct032.jpg 2017_28oct033.jpg

2017_28oct034.jpg 2017_28oct035.jpg 2017_28oct036.jpg

2017_28oct037.jpg 2017_28oct038.jpg 2017_28oct039.jpg

2017_28oct040.jpg 2017_28oct041.jpg 2017_28oct042.jpg

2017_28oct043.jpg 2017_28oct044.jpg 2017_28oct045.jpg

2017_28oct046.jpg 2017_28oct047.jpg 2017_28oct048.jpg

2017_28oct049.jpg 2017_28oct050.jpg 2017_28oct051.jpg

2017_28oct052.jpg 2017_28oct053.jpg 2017_28oct054.jpg

2017_28oct055.jpg 2017_28oct056.jpg 2017_28oct057.jpg

2017_28oct058.jpg 2017_28oct059.jpg 2017_28oct060.jpg

2017_28oct061.jpg 2017_28oct062.jpg 2017_28oct063.jpg

2017_28oct064.jpg 2017_28oct065.jpg 2017_28oct066.jpg

2017_28oct067.jpg 2017_28oct068.jpg 2017_28oct069.jpg

2017_28oct070.jpg 2017_28oct071.jpg 2017_28oct072.jpg

2017_28oct073.jpg 2017_28oct074.jpg 2017_28oct075.jpg

2017_28oct076.jpg 2017_28oct077.jpg 2017_28oct078.jpg

2017_28oct079.jpg 2017_28oct080.jpg 2017_28oct081.jpg

2017_28oct082.jpg 2017_28oct083.jpg 2017_28oct084.jpg

2017_28oct085.jpg 2017_28oct086.jpg 2017_28oct087.jpg

2017_28oct088.jpg 2017_28oct089.jpg 2017_28oct090.jpg

2017_28oct091.jpg 2017_28oct092.jpg 2017_28oct093.jpg

2017_28oct094.jpg 2017_28oct095.jpg 2017_28oct096.jpg

2017_28oct097.jpg 2017_28oct098.jpg 2017_28oct099.jpg

2017_28oct100.jpg 2017_28oct101.jpg 2017_28oct102.jpg

2017_28oct103.jpg 2017_28oct104.jpg 2017_28oct105.jpg

2017_28oct106.jpg 2017_28oct107.jpg 2017_28oct108.jpg

2017_28oct109.jpg 2017_28oct110.jpg 2017_28oct111.jpg

ภาพโดย พนิดา  แหวกวารี
ข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

:::: ชมภาพเพิ่มเติม ::::