Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก"
"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก"

    วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์ เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก จ.ราชบุรี โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ โอกาสเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 ท่าน2018_29sep01.JPG 2018_29sep02.JPG 2018_29sep03.JPG

2018_29sep04.JPG 2018_29sep05.JPG 2018_29sep06.JPG

2018_29sep07.JPG 2018_29sep08.JPG 2018_29sep09.JPG

2018_29sep10.JPG 2018_29sep11.JPG 2018_29sep12.JPG

2018_29sep13.JPG 2018_29sep14.JPG 2018_29sep15.JPG

2018_29sep16.JPG 2018_29sep17.JPG 2018_29sep18.JPG

2018_29sep19.JPG 2018_29sep20.JPG 2018_29sep21.JPG

2018_29sep22.JPG 2018_29sep23.JPG 2018_29sep24.JPG

2018_29sep25.JPG 2018_29sep26.JPG 2018_29sep27.JPG

2018_29sep28.JPG 2018_29sep29.JPG 2018_29sep30.JPG

2018_29sep31.JPG 2018_29sep32.JPG 2018_29sep33.JPG

2018_29sep34.JPG 2018_29sep35.JPG 2018_29sep36.JPG

2018_29sep37.JPG 2018_29sep38.JPG 2018_29sep39.JPG

2018_29sep40.JPG 2018_29sep41.JPG 2018_29sep42.JPG

2018_29sep43.JPG 2018_29sep44.JPG 2018_29sep45.JPG

2018_29sep46.JPG 2018_29sep47.JPG 2018_29sep48.JPG

2018_29sep49.JPG 2018_29sep50.JPG 2018_29sep51.JPG

2018_29sep52.JPG 2018_29sep53.JPG 2018_29sep54.JPG

2018_29sep55.JPG 2018_29sep56.JPG 2018_29sep57.JPG

2018_29sep58.JPG 2018_29sep59.JPG 2018_29sep60.JPG

2018_29sep61.JPG 2018_29sep62.JPG 2018_29sep63.JPG

2018_29sep64.JPG 2018_29sep65.JPG 2018_29sep66.JPG

2018_29sep67.JPG 2018_29sep68.JPG 2018_29sep69.JPG

2018_29sep70.JPG 2018_29sep71.JPG 2018_29sep72.JPG

2018_29sep73.JPG 2018_29sep74.JPGโครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรี 
         มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" ( ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2018 - เดือนตุลาคม ค.ศ.2019 ) มุ่งหวังให้คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 4 จังหวัด (จังหวัดราชบุรี
19 วัด, จังหวัดกาญจนบุรี 7 วัด, จังหวัดสมุทรสงคราม 5 วัดและจังหวัดเพชรบุรี 1 วัด) ได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระศาสนจักร และนำไปปฏิบัติในการเจริญชีวิตศิษย์พระคริสต์ได้อย่างถูกต้องแท้จริง


++++หลักการและเหตุผลของโครงการ+++

    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15  เพื่อช่วยปลุกความกระตือรือร้นสำหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในการฟื้นฟูการประกาศพระวรสาร เพื่อให้คริสตชนสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ  กลับใจ ในฐานะศิษย์ธรรมทูต  ทรงตั้งหัวข้อสำหรับเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019  ว่า รับศีลล้างบาปและส่งไป: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีพันธกิจในโลก (Baptized and sent: the Church of Christ on Mission in the world)  เราได้รับเชิญให้ยืนยันเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาปและเป็นประจักษ์พยานในโลก (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พุธที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)

    สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เตรียมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 โดยได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตความเชื่อเพื่อนำคริสตชนคาทอลิกไทยให้ก้าวไกลสู่การประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญยิ่งสำหรับคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน

    คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ถึงแม้ว่าได้มีความเชื่อแล้วโดยศีลล้างบาป แต่การปลูกฝังความเชื่อแรกเริ่มยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ การเรียนรู้คำสอนต่อเนื่องยังมีจำกัด ความเข้าใจข้อความเชื่อและพระบัญญัติของพระศาสนจักรยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ขาดประสบการณ์การพบปะการสัมผัสส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวกับพระเยซูคริสตเจ้าและประสบการณ์ความเชื่อในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่ชัดเจน จึงทำให้การเจริญชีวิตคริสตชนเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและผิวเผิน ยังไม่ตระหนักและอุทิศตนในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง (เทียบกฤษฎีกาข้อที่ 4) ดังนั้น ฝ่ายอภิบาลจึงได้จัดโครงการ ฟื้นฟูการดำเนินชีวิต คริสตชน สังฆมณฑลราชบุรีหัวข้อ เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร ขึ้นเพื่อตอบสนองความความจำเป็นในพระศาสนจักรในปัจจุบัน