Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี"
"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี"
     
        วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2019 โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ นิรุต กิจเต่ง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูคาทอลิกโรงเรียนนารีวิทยา และสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน

    กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา โดย คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง เป็นประธาน

    หลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโดยวิทยากรแบ่งปันให้ความรู้ดังนี้
- "เตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เดือนแพร่ธรรมพิเศษ" โดย คุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์
- "เตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม" โดย คุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน
- "ประวัติความเป็นมาของวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี" โดย คุณพ่อนิรุต กิจเต่ง
- "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" โดย คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์

 **** ภาพข่าวโดย ศุทธดล  อรุณฉาย
2019_20jan001.JPG 2019_20jan002.JPG 2019_20jan003.JPG

2019_20jan004.JPG 2019_20jan005.JPG 2019_20jan006.JPG

2019_20jan007.JPG 2019_20jan008.JPG 2019_20jan009.JPG

2019_20jan010.JPG 2019_20jan011.JPG 2019_20jan012.JPG

2019_20jan013.JPG 2019_20jan014.JPG 2019_20jan015.JPG

2019_20jan016.JPG 2019_20jan017.JPG 2019_20jan018.JPG

2019_20jan019.JPG 2019_20jan020.JPG 2019_20jan021.JPG

2019_20jan022.JPG 2019_20jan023.JPG 2019_20jan024.JPG

2019_20jan025.JPG 2019_20jan026.JPG 2019_20jan027.JPG

2019_20jan028.JPG 2019_20jan029.JPG 2019_20jan030.JPG

2019_20jan031.JPG 2019_20jan032.JPG 2019_20jan033.JPG

2019_20jan034.JPG 2019_20jan035.JPG 2019_20jan036.JPG

2019_20jan037.JPG 2019_20jan038.JPG 2019_20jan039.JPG

2019_20jan040.JPG 2019_20jan041.JPG 2019_20jan042.JPG

2019_20jan043.JPG 2019_20jan044.JPG 2019_20jan045.JPG

2019_20jan046.JPG 2019_20jan047.JPG 2019_20jan048.JPG

2019_20jan049.JPG 2019_20jan050.JPG 2019_20jan051.JPG

2019_20jan052.JPG 2019_20jan053.JPG 2019_20jan054.JPG

2019_20jan055.JPG 2019_20jan056.JPG 2019_20jan057.JPG

2019_20jan058.JPG 2019_20jan059.JPG 2019_20jan060.JPG

2019_20jan061.JPG 2019_20jan062.JPG 2019_20jan063.JPG

2019_20jan064.JPG 2019_20jan065.JPG 2019_20jan066.JPG

2019_20jan067.JPG 2019_20jan068.JPG 2019_20jan069.JPG

2019_20jan070.JPG 2019_20jan071.JPG 2019_20jan072.JPG

2019_20jan073.JPG 2019_20jan074.JPG 2019_20jan075.JPG

2019_20jan076.JPG 2019_20jan077.JPG 2019_20jan078.JPG

2019_20jan079.JPG 2019_20jan080.JPG 2019_20jan081.JPG

2019_20jan082.JPG 2019_20jan083.JPG 2019_20jan084.JPG

2019_20jan085.JPG 2019_20jan086.JPG 2019_20jan087.JPG

2019_20jan088.JPG 2019_20jan089.JPG 2019_20jan090.JPG

2019_20jan091.JPG 2019_20jan092.JPG 2019_20jan093.JPG

2019_20jan094.JPGโครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชนสังฆมณฑลราชบุรี 
         มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" ( ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2018 - เดือนตุลาคม ค.ศ.2019 ) มุ่งหวังให้คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 4 จังหวัด (จังหวัดราชบุรี
19 วัด, จังหวัดกาญจนบุรี 7 วัด, จังหวัดสมุทรสงคราม 5 วัดและจังหวัดเพชรบุรี 1 วัด) ได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระศาสนจักร และนำไปปฏิบัติในการเจริญชีวิตศิษย์พระคริสต์ได้อย่างถูกต้องแท้จริง


++++หลักการและเหตุผลของโครงการ+++

    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15  เพื่อช่วยปลุกความกระตือรือร้นสำหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในการฟื้นฟูการประกาศพระวรสาร เพื่อให้คริสตชนสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ  กลับใจ ในฐานะศิษย์ธรรมทูต  ทรงตั้งหัวข้อสำหรับเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019  ว่า รับศีลล้างบาปและส่งไป: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีพันธกิจในโลก (Baptized and sent: the Church of Christ on Mission in the world)  เราได้รับเชิญให้ยืนยันเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาปและเป็นประจักษ์พยานในโลก (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พุธที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)

    สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เตรียมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019 โดยได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตความเชื่อเพื่อนำคริสตชนคาทอลิกไทยให้ก้าวไกลสู่การประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญยิ่งสำหรับคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน

    คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ถึงแม้ว่าได้มีความเชื่อแล้วโดยศีลล้างบาป แต่การปลูกฝังความเชื่อแรกเริ่มยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ การเรียนรู้คำสอนต่อเนื่องยังมีจำกัด ความเข้าใจข้อความเชื่อและพระบัญญัติของพระศาสนจักรยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ขาดประสบการณ์การพบปะการสัมผัสส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวกับพระเยซูคริสตเจ้าและประสบการณ์ความเชื่อในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่ชัดเจน จึงทำให้การเจริญชีวิตคริสตชนเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและผิวเผิน ยังไม่ตระหนักและอุทิศตนในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง (เทียบกฤษฎีกาข้อที่ 4) ดังนั้น ฝ่ายอภิบาลจึงได้จัดโครงการ ฟื้นฟูการดำเนินชีวิต คริสตชน สังฆมณฑลราชบุรีหัวข้อ เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร ขึ้นเพื่อตอบสนองความความจำเป็นในพระศาสนจักรในปัจจุบัน