พบปะเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสปีเยาวชน (ครั้งที่ 1/2021)


    เมื่อวันเสาร์ 10 เมษายน 2021 คณะกรรมการเพื่อเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมพบปะเยาวชน โอกาสปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ครั้งที่ 1/2021 และร่วมกันตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอภิบาลเยาวชน ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี มีเยาวชนจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 39 คน