อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
         
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” ณ หอประชุมบอสโก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีคริสตชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน จากวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก 10 ท่าน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 4 ท่าน วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 15 ท่าน วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 3 ท่าน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม 5 ท่าน

           ในโอกาสปีครอบครัว พระศาสนจักรท้องถิ่นและครอบครัว ได้รับการเชื้อเชิญให้ไตร่ตรองพระสมณลิขิตเตือนใจ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตในครอบครัวให้เติบโตและส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านที่เข้มแข็ง ซึ่งการอบรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

           อบรม 1 ความสำคัญของครอบครัวและการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ในครอบครัวด้วยความรัก (มธ. 7:24-27) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการแต่งงานและชีวิตครอบครัว และหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวด้วยความรัก โดยอาศัย “ความรัก” ตามพระคัมภีร์ 1 คร. 13: 4-7 และการตอบรับการท้าทายต่อชีวิตคู่สมรสในปัจจุบันตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

           อบรม 2 การสื่อสารที่ดีต่อกันเป็นเครื่องหมายของความรักและเอาใจใส่กัน เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันงดงามในชีวิตครอบครัว

            อบรม 3 ชีวิตฝ่ายจิตในครอบครัวและบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูก เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตภายใน และพระพรแห่งพระหรรษทานจากศีลสมรส และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่ที่ได้รับการมอบหมายจากพระเจ้า ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างและร่วมงานของพระองค์

           โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริมงานอภิบาลด้านความเชื่อแก่คริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีของเรา

            สำหรับการอบรมครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี หากพี่น้องท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้คุณพ่อเจ้าอาวาสของท่าน หรือ นางสาวกฤติยา อุตสาหะ ผู้รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท์ 09-2248-2249

2022-06aug01.jpg 2022-06aug02.jpg 2022-06aug03.jpg

2022-06aug04.jpg 2022-06aug05.jpg 2022-06aug06.jpg

2022-06aug07.jpg 2022-06aug08.jpg 2022-06aug09.jpg

2022-06aug10.jpg 2022-06aug11.jpg 2022-06aug12.jpg

2022-06aug13.jpg 2022-06aug14.jpg 2022-06aug15.jpg

2022-06aug16.jpg 2022-06aug17.jpg 2022-06aug18.jpg

2022-06aug19.jpg 2022-06aug20.jpg 2022-06aug21.jpg

2022-06aug22.jpg 2022-06aug23.jpg 2022-06aug24.jpg

2022-06aug25.jpg 2022-06aug26.jpg 2022-06aug27.jpg

2022-06aug28.jpg 2022-06aug29.jpg 2022-06aug30.jpg

2022-06aug31.jpg 2022-06aug32.jpg 2022-06aug33.jpg

2022-06aug34.jpg 2022-06aug35.jpg 2022-06aug36.jpg

2022-06aug37.jpg 2022-06aug38.jpg 2022-06aug39.jpg

2022-06aug40.jpg 2022-06aug41.jpg 2022-06aug42.jpg

2022-06aug43.jpg 2022-06aug44.jpg 2022-06aug45.jpg

2022-06aug46.jpg 2022-06aug47.jpg 2022-06aug48.jpg

2022-06aug49.jpg 2022-06aug50.jpg 2022-06aug51.jpg

2022-06aug52.jpg 2022-06aug53.jpg 2022-06aug54.jpg

2022-06aug55.jpg 2022-06aug56.jpg 2022-06aug57.jpg

2022-06aug58.jpg 2022-06aug59.jpg 2022-06aug60.jpg

2022-06aug61.jpg 2022-06aug62.jpg 2022-06aug63.jpg

2022-06aug64.jpg 2022-06aug65.jpg