Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อ อันตน ไพเราะ  มนิราช

กำหนดการภาวนาอุทิศ

คุณพ่อ อันตน ไพเราะ  มนิราช
ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

วันพุธที่ 6 เมษายน - วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2011
เวลา 19.30 น. ภาวนาอุทิศ - พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2011
เวลา 12.45 น. - พิธีปิดหีบบรรจุศพ
       13.00 น. - เคลื่อนศพไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
เวลา 14.00 น. - พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณปลงศพ
                       ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม


ประวัติโดยสังเขป
คุณพ่อ อันตน ไพเราะ  มนิราช
เป็นสัตบุรุษวัดพระคริสตหฤทัย  วัดเพลง
เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 1951(2494)
รับศีลล้างบาปวันที่ 17 พฤษภาคม 1951(2494)
เป็นบุตรชายของ  ยอแซฟ แช และ มารีอา  เยื้อน  มนิราช
มีพี่น้อง 11 คน  ชาย 9  คน หญิง 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 9

การศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเรืองวิทย์
และมาเรียนต่อที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรียนต่อที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรมเป็นเวลา 6 ปี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะมุษย์ศาสตร์ เอกภาษาไทย
จากมหาวิทยาลัย รามคำแหง  ปี 1955

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 1978  ที่วัดแม่พระมหาทุกข์  ท่าม่วง
โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 1979  ที่วัดพระคริสตหฤทัย  วัดเพลง 
โดยพระสังฆราชยอแซฟ  เอก  ทับปิง


ตำแหน่งหน้าที่
ปี 1978-1979 ผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์  ท่าม่วง
ปี 1979-1981 ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปี 1981-1983 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง
ปี 1983-1985 เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง  ท่าหว้า
                    และเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  ท่าเรือ
ปี 1985-1990   เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง
ปี 1990-1992 เจ้าอาวาสวัดนักบุยมาร์คารีตา  บางตาล
ปี 1992-1998 ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ระดับชาติ
ปี 1998-2002 พักรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ปี 2002-ปัจจุบัน พักรักษาสุขภาพที่อาคารราชินีแห่งอัครสาวก
                      (บ้านพักพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี)

วันพุธที่ 6 เมษายน 2011   พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณพ่ออันตนไพเราะ   มนิราช
                                    กลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เวลา 12.33 น.
                                    ณ โรงพยาบาลพร้อมแพทย์  จ.ราชบุรี