Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธีรศาสตร์ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิกธีรศาสตร์
               ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับชั้น ม.1- ม.3  พร้อมกับซิสเตอร์อำไพ นัดดาศรี และคณะครูคำสอนระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “รักพระ รักเพื่อน รักตนเอง ” มธ 22: 37-39ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง กาญจนบุรี โดยการต้อนรับของ บาทหลวงสกล ปันฉาย ซึ่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและเป็นวิทยากรแนะนำวัด และประวัติของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

1.เพื่อปลูกฝัง  อบรม พัฒนาจิตใจนักเรียนคาทอลิก  ให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิก ได้แสดงออกซึ่งคุณธรรมความรัก การแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยตอนเย็นวันเปิดค่ายนั้นเอง บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ก็ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเรา เพื่อให้กำลังใจนักเรียนคาทอลิกและอยู่ร่วมรับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ด้วย

tss2011_15-16jul01.JPG tss2011_15-16jul02.JPG tss2011_15-16jul03.JPG

tss2011_15-16jul04.JPG tss2011_15-16jul05.JPG tss2011_15-16jul06.JPG

tss2011_15-16jul07.JPG tss2011_15-16jul08.JPG tss2011_15-16jul09.JPG

tss2011_15-16jul10.JPG tss2011_15-16jul11.JPG tss2011_15-16jul12.JPG

tss2011_15-16jul13.JPG tss2011_15-16jul14.JPG tss2011_15-16jul15.JPG

tss2011_15-16jul16.JPG tss2011_15-16jul17.JPG tss2011_15-16jul18.JPG

tss2011_15-16jul19.JPG tss2011_15-16jul20.JPG tss2011_15-16jul21.JPG

tss2011_15-16jul22.JPG tss2011_15-16jul23.JPG tss2011_15-16jul24.JPG

tss2011_15-16jul25.JPG tss2011_15-16jul26.JPG