Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีอบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
           หน่วยงานยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต  เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2011 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน  ชวนเพื่อนไปวัดทุกวันอาทิตย์"

โดยมีจุดประสงค์ให้เยาวชนผู้นำในเขตวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล  ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  อย่างถูกต้องและมีความหมาย  และสามารถนำบรรดาเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ด้วยกันให้เข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มยุวธรรมทูตและชวนกันไปวัดทุก ๆ วันอาทิตย์

             กิจกรรมเริ่มด้วยรู้จักประวัติ จิตตารมณ์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต  และประสบการณ์ชีวิตที่ลำบาก ขาดแคลน ของเด็ก ๆ ในทวีปต่าง ๆ ผ่านทางวีดีโอ โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ให้ความหมายของการประกาศข่าวดี  นำให้เด็ก ๆ ได้มองถึงความต้องการของผู้อื่น  และให้แต่ละคนได้เป็นข่าวดีสำหรับบุคคลที่อยู่รอบข้าง

            ในช่วงบ่าย  คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพิธีกรรม  เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณ  และแบ่งการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในพิธีกรรมเป็น 3 ฐาน คือ 1.ฝึกการจัดเตรียมพระแท่น และช่วยมิสซา  2.ฝึกการจัดเตรียมบทเพลง นำขับร้องและพิธีกร  3.ฝึกการเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ภาวนาเพื่อมวลชน

           ในวันที่สอง  ช่วงเช้า  ได้ให้แต่ละกลุ่มวัด/โรงเรียน  เข้ากลุ่มฝึกการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน โดยมีคุณครูประจำกลุ่มเป็นผู้นำการแบ่งปัน  และการระดมความคิดในการจัดทำโครงการที่วัดและโรงเรียนและเสนอวิธีการชวนเพื่อน ๆ มาวัดทุกวันอาทิตย์

          ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนันสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS) ประเทศไทย

2011_23-24jul01.JPG 2011_23-24jul02.JPG 2011_23-24jul03.JPG

2011_23-24jul04.JPG 2011_23-24jul05.JPG 2011_23-24jul06.JPG

2011_23-24jul07.JPG 2011_23-24jul08.JPG 2011_23-24jul09.JPG

2011_23-24jul10.JPG 2011_23-24jul11.JPG 2011_23-24jul12.JPG

2011_23-24jul13.JPG 2011_23-24jul14.JPG 2011_23-24jul15.JPG

2011_23-24jul16.JPG 2011_23-24jul17.JPG 2011_23-24jul18.JPG

2011_23-24jul19.JPG 2011_23-24jul20.JPG 2011_23-24jul21.JPG

2011_23-24jul22.JPG 2011_23-24jul23.JPG 2011_23-24jul24.JPG

2011_23-24jul25.JPG 2011_23-24jul26.JPG 2011_23-24jul27.JPG

2011_23-24jul28.JPG 2011_23-24jul29.JPG 2011_23-24jul30.JPG

2011_23-24jul31.JPG 2011_23-24jul32.JPG 2011_23-24jul33.JPG

2011_23-24jul34.JPG 2011_23-24jul35.JPG 2011_23-24jul36.JPG

2011_23-24jul37.JPG 2011_23-24jul38.JPG 2011_23-24jul39.JPG

2011_23-24jul40.JPG 2011_23-24jul41.JPG 2011_23-24jul42.JPG

2011_23-24jul43.JPG 2011_23-24jul44.JPG 2011_23-24jul45.JPG

2011_23-24jul46.JPG 2011_23-24jul47.JPG 2011_23-24jul48.JPG

2011_23-24jul49.JPG 2011_23-24jul50.JPG 2011_23-24jul51.JPG

2011_23-24jul52.JPG 2011_23-24jul53.JPG 2011_23-24jul54.JPG

2011_23-24jul55.JPG 2011_23-24jul56.JPG 2011_23-24jul57.JPG

2011_23-24jul58.JPG 2011_23-24jul59.JPG 2011_23-24jul60.JPG

2011_23-24jul61.JPG 2011_23-24jul62.JPG 2011_23-24jul63.JPG

2011_23-24jul64.JPG 2011_23-24jul65.JPG 2011_23-24jul66.JPG

2011_23-24jul67.JPG 2011_23-24jul68.JPG 2011_23-24jul69.JPG

2011_23-24jul70.JPG 2011_23-24jul71.JPG 2011_23-24jul72.JPG

2011_23-24jul73.JPG 2011_23-24jul74.JPG 2011_23-24jul75.JPG

2011_23-24jul76.JPG 2011_23-24jul77.JPG 2011_23-24jul78.JPG

2011_23-24jul79.JPG 2011_23-24jul80.JPG 2011_23-24jul81.JPG

2011_23-24jul82.JPG 2011_23-24jul83.JPG 2011_23-24jul84.JPG