Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อาสาสมัครจากบ้านเณรใหญ่แสงธรรมมาเสริมกำลังที่ศูนย์พักพิงดรุณาฯอาสาสมัครจากบ้านเณรใหญ่แสงธรรมมาเสริมกำลังที่ศูนย์พักพิงดรุณาฯ
      ทางวิทยาลัยแสงธรรมได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม  ทางคณะผู้ให้การอบรมบ้านเณรแสงธรรม  จึงได้มีโครงการให้บรรดาสามเณรใหญ่ออกไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่กำลังได้รับความเดือนร้อน  และศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยค่ายดรุณาฯ สังฆมณฑลราชบุรีก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งมีบรรดาบราเดอร์จำนวน 15 คน มาร่วมใช้ชีวิตและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย

 คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา  ผู้อำนวยการค่ายดรุณาฯ  ได้ประชุมทีมงานบราเดอร์และทีมงานจากสังฆมณฑล  เพื่อให้มีแนวทางร่วมกันในการช่วยดูแล  อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย  จากนั้นจึงได้กล่าวปฐมนิเทศ  สร้างความเข้าใจในกติกา ตารางเวลาต่าง ๆ กับบรรดาผู้ประสบภัย

              ทางศูนย์ฯยังได้ประสานความร่วมมือกับทางราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือดูแล เป็นต้นในด้าน  การดูแลความสงบเรียบร้อย อาหาร และการดูแลสุขภาพ  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ยอดรวมของผู้ประสบอุกทกภัยภายในศูนย์พักพิงค่ายดรุณาฯ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2011  มีจำนวน 286 คน

02flood2011_daruna_camp001.JPG 02flood2011_daruna_camp002.JPG 02flood2011_daruna_camp003.JPG

02flood2011_daruna_camp004.JPG 02flood2011_daruna_camp005.JPG 02flood2011_daruna_camp006.JPG

02flood2011_daruna_camp007.JPG 02flood2011_daruna_camp008.JPG 02flood2011_daruna_camp009.JPG

02flood2011_daruna_camp010.JPG 02flood2011_daruna_camp011.JPG 02flood2011_daruna_camp012.JPG

02flood2011_daruna_camp013.JPG 02flood2011_daruna_camp014.JPG 02flood2011_daruna_camp015.JPG

02flood2011_daruna_camp016.JPG 02flood2011_daruna_camp017.JPG 02flood2011_daruna_camp018.JPG

02flood2011_daruna_camp019.JPG 02flood2011_daruna_camp020.JPG 02flood2011_daruna_camp021.JPG

02flood2011_daruna_camp022.JPG 02flood2011_daruna_camp023.JPG 02flood2011_daruna_camp024.JPG

02flood2011_daruna_camp025.JPG 02flood2011_daruna_camp026.JPG 02flood2011_daruna_camp027.JPG

02flood2011_daruna_camp029.JPG 02flood2011_daruna_camp030.JPG 02flood2011_daruna_camp031.JPG

02flood2011_daruna_camp032.JPG 02flood2011_daruna_camp033.JPG 02flood2011_daruna_camp034.JPG

02flood2011_daruna_camp035.JPG 02flood2011_daruna_camp036.JPG 02flood2011_daruna_camp037.JPG

02flood2011_daruna_camp038.JPG 02flood2011_daruna_camp039.JPG 02flood2011_daruna_camp040.JPG

02flood2011_daruna_camp041.JPG 02flood2011_daruna_camp042.JPG 02flood2011_daruna_camp043.JPG

02flood2011_daruna_camp044.JPG 02flood2011_daruna_camp045.JPG 02flood2011_daruna_camp046.JPG

02flood2011_daruna_camp047.JPG 02flood2011_daruna_camp048.JPG 02flood2011_daruna_camp049.JPG

02flood2011_daruna_camp050.JPG 02flood2011_daruna_camp051.JPG 02flood2011_daruna_camp052.JPG

02flood2011_daruna_camp053.JPG 02flood2011_daruna_camp054.JPG 02flood2011_daruna_camp055.JPG

02flood2011_daruna_camp056.JPG 02flood2011_daruna_camp057.JPG 02flood2011_daruna_camp058.JPG

02flood2011_daruna_camp059.JPG 02flood2011_daruna_camp060.JPG 02flood2011_daruna_camp061.JPG

02flood2011_daruna_camp062.JPG 02flood2011_daruna_camp063.JPG 02flood2011_daruna_camp065.JPG

02flood2011_daruna_camp066.JPG 02flood2011_daruna_camp067.JPG