Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่องฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม  หัวหน้าเขตเหนือสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่่อวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  พุถ่อง  จ.กาญจนบุรี  ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์  นักบวช และสัตบุรุษที่มาร่วมฉลอง  ปัจจุบัน  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  พุถ่อง  มีคุณพ่อสกล  ปันฉาย เป็นเจ้าอาวาส

2011_27nov01.JPG 2011_27nov02.JPG 2011_27nov03.JPG

2011_27nov04.JPG 2011_27nov05.JPG 2011_27nov06.JPG

2011_27nov07.JPG 2011_27nov08.JPG 2011_27nov09.JPG

2011_27nov10.JPG 2011_27nov11.JPG 2011_27nov12.JPG

2011_27nov13.JPG 2011_27nov14.JPG 2011_27nov15.JPG

2011_27nov16.JPG 2011_27nov17.JPG 2011_27nov18.JPG

2011_27nov19.JPG 2011_27nov20.JPG 2011_27nov21.JPG

2011_27nov22.JPG 2011_27nov23.JPG 2011_27nov24.JPG

2011_27nov25.JPG 2011_27nov26.JPG 2011_27nov27.JPG

2011_27nov28.JPG 2011_27nov29.JPG 2011_27nov30.JPG

2011_27nov31.JPG 2011_27nov32.JPG 2011_27nov33.JPG

2011_27nov34.JPG 2011_27nov35.JPG 2011_27nov36.JPG

2011_27nov37.JPG 2011_27nov38.JPG 2011_27nov39.JPG

2011_27nov40.JPG 2011_27nov41.JPG