Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรีฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรี
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2011 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรเล็กราชบุรี  โดยมีบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  ศิษย์เก่า  บรรดาผู้ปกครองและสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำนวนมาก ในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬา แชร์บอล  บาสเกตบอล และฟุตบอล  ปัจจุบัน บ้านเณรเล็ก มีคุณพ่อนิรุต  กิจเต่ง เป็นอธิการ  มีคุณพ่อชิตพล  แซ่โล้ว เป็นคุณพ่อรองอธิการ  มีสามเณรเล็กจำนวน 33 คน

 

2011_4dec01.JPG 2011_4dec02.JPG 2011_4dec03.JPG

2011_4dec04.JPG 2011_4dec05.JPG 2011_4dec06.JPG

2011_4dec07.JPG 2011_4dec08.JPG 2011_4dec09.JPG

2011_4dec10.JPG 2011_4dec11.JPG 2011_4dec12.JPG

2011_4dec13.JPG 2011_4dec14.JPG 2011_4dec15.JPG

2011_4dec16.JPG 2011_4dec17.JPG 2011_4dec18.JPG

2011_4dec20.JPG 2011_4dec21.JPG 2011_4dec22.JPG

2011_4dec23.JPG 2011_4dec24.JPG 2011_4dec25.JPG

2011_4dec26.JPG 2011_4dec27.JPG 2011_4dec28.JPG

2011_4dec29.JPG 2011_4dec30.JPG 2011_4dec31.JPG

2011_4dec32.JPG 2011_4dec33.JPG 2011_4dec34.JPG

2011_4dec35.JPG 2011_4dec36.JPG 2011_4dec37.JPG

2011_4dec38.JPG 2011_4dec39.JPG