Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02617230
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
614
1586
4250
49461
72142
2617230
Your IP: 3.214.184.250
2020-01-28 10:30

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ที่ สร. 028 /2012
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
เรื่อง  การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี 
        ปีการศึกษา 2012 / 2555
         ด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดของสังฆมณฑลราชบุรีได้กระทำเสร็จสิ้นและประกาศใช้แล้ว     ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสังฆมณฑล   จึงขอประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี  ดังนี้

1.คุณพ่อไพยง  มนิราช 
        อุปสังฆราช
  

        ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล 
        ที่ปรึกษาด้านกฎหมายพระศาสนจักร
2.คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ 
   เลขานุการพระสังฆราช  

   เหรัญญิกสังฆมณฑล 
   ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน    
   อาจารย์ที่วิทยาลัยแสงธรรม
   จิตตาธิการอารามซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  ราชบุรี
3.คุณพ่อวุฒิชัย  อ่องนาวา
   แชลเซลเลอร์  

   ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑล
   ช่วยงานวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  วันเสาร์- อาทิตย์  และศุกร์ต้นเดือน
   ศึกษาต่อในประเทศ
4.คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม 
   ประธานหน่วยงานที่ดิน 
   ประธานหน่วยงานก่อสร้าง

   จิตตาธิการนักเรียนโครงการในเครือสารสาสน์
5.คุณพ่อสมควร  หมายแม้น 
   เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

   วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน  วัดนักบุญกาเยตาโน  บางน้อย
6.คุณพ่อรุ่งเรือง  สารสุข 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก 

   ผู้บริหารโรงเรียนดรุณานุเคราะห์
7.คุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก 
   เจ้าอาวาสรอง อาสนวิหาร นักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี   

   ประธานคณะกรรมการเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน   
   ประธานคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์   
   ประธานคณะกรรมการเพื่อสื่อมวลชน

8.คุณพ่อสุรินทร์  จารย์อุปการะ 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก  ราชบุรี  

   อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
   ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมศึกษา
   หัวหน้าศูนย์วิชาการ 
9.คุณพ่อสนธยา  ไทยสนธิ 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก  ราชบุรี

   รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
10.คุณพ่อชิตชนนท์  แสงประดับ 
   รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี

   ศึกษาต่อด้านภาษา     
11.คุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตร์แสงจันทร์  
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองอาสนวิหาร นักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี 

   รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
12.คุณพ่อประสงค์  ยนปลัดยศ
    เจ้าอาวาสวัด นักบุญ อันตน  ดอนมดตะนอย

13.คุณพ่อเสาร์  ตนประเสริฐ 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด นักบุญ อันตน  ดอนมดตะนอย 

   ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา
14.สังฆานุกร ศราวิน  พัดศรีเรือง 
    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด นักบุญ อันตน  ดอนมดตะนอย

15.คุณพ่อเจษฎา  บุญรติวงศ์ 
    เจ้าอาวาสวัด อัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง 

    วัดนักบุญฟาบีอาโน  ห้วยลึก 
    วัดนักบุญเปาโล  กลับใจ โพธาราม
16.คุณพ่อวิริยะ  สู้เสงี่ยม 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด อัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง 

   ผู้บริหารโรงเรียนเทพินทร์พิทยา
17.คุณพ่อวิโรจน์  เสียงไพเราะ 
   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด อัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง 

   ผู้ช่วยงานวิถีชุมชนวัด
18.คุณพ่อสุรินทร์  ชุนฟ้ง 
    ช่วยงานอภิบาล  วัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง

19.คุณพ่อสุรพล  นันทพรพิสุทธิ์
   เจ้าอาวาสวัด พระคริสตหฤทัย  วัดเพลง 

   วัดพระวิสุทธิวงศ์  แพรกหนามแดง
20.คุณพ่อนิรุต  กิจเต่ง
   เจ้าอาวาสวัด นักบุญยาโกเบ  แม่กลอง 

   ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล 
   จิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณานุกูล
21.คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ 
   เจ้าอาวาสวัด นักบุญ เวนันซีโอ  เพชรบุรี 

   ดูแลบ้านเย็นเนซาเร็ธ
22.คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา 
   เจ้าอาวาสวัด แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

   ผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์
23.คุณพ่อชิตพล  แซ่โล้ว
     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก (เตรียมศึกษาต่อ)

24.คุณพ่อไพบูลย์  รุจิรัตน์ 
     เจ้าอาวาสวัด นักบุญเทเรซา  ห้วยกระบอก

25.คุณพ่อรัตนศักดิ์  กิจสกุล 
   เจ้าอาวาสวัด แม่พระเป็นที่พึ่ง  ท่าหว้า 

   รักษาการเจ้าอาวาสวัด นักบุญมาร์การีตา  บางตาล
26.คุณพ่อมงคล  จันทรสุขสันต์ 
   เจ้าอาวาสวัด แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  ท่าเรือ 

   ผู้บริหารโรงเรียนอนุชนศึกษา
27.คุณพ่อกันตภณ  ดำรงศักดิ์ 
    เจ้าอาวาสวัด แม่พระมหาทุกข์  ท่าม่วง

28.คุณพ่อเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ
    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด แม่พระมหาทุกข์  ท่าม่วง 
    ผู้บริหารโรงเรียนวีรศิลป์

29.คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด
    เจ้าอาวาสวัด แม่พระราชินีแห่งสากลโลก 

   จิตตาภิบาลวัดน้อย นักบุญอันนา    
   จิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
   จิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีแผนกสองภาษา
30.คุณพ่อสกล  ปันฉาย 
     เจ้าอาวาสวัด นักบุญ  ฟรังซิส เซเวียร์  พุถ่อง 
     อภิบาลชุมชนบ้องตี้

31.คุณพ่อบุญส่ง  หงษ์ทอง 
    เจ้าอาวาสวัด พระเมตตา  ไทรงาม  

    ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
    ประธานกรรมการเพื่อชีวิตครอบครัว   
    หัวหน้างานวิถีชุมชนวัด 

32.คุณพ่อปรีชา  พลอยจินดา 
   เจ้าอาวาสวัด แม่พระนิจจานุเคราะห์  ทุ่งเขาหลวง 

   จิตตาธิการบ้านสันติ  จอมบึง
33.คุณพ่อจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ 
   เจ้าอาวาสวัด นักบุญลูกา  หนองนางแพรว 

   อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิก
   อธิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
34.คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์ 
    เจ้าอาวาสวัด นักบุญอักแนส  ชัฏป่าหวาย 
    ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม

35.คุณพ่อสุเทพ  ภูผา  
   เจ้าอาวาสวัด แม่พระฟาติมา  ห้วยคลุม 

   รักษาการเจ้าอาวาสวัด นักบุญฟรังซิส อัสซีซี  หาดแตง
36.พระสงฆ์คณะเบธาราม 
    ช่วยงานอภิบาล  แพร่ธรรม  วัดแม่พระฟาติมา  ห้วยคลุม

37.คุณพ่อประดิษฐ์  ว่องวารี 
    เจ้าอาวาสวัด แม่พระสายประคำ  หลักห้า

38.คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ 
     อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล

39.บราเดอร์ปฏิคม  วิริยะสมบัติ 
     รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล

40.คุณพ่อดำรัส  ลิมาลัย 
    วิญญาณรักษ์  สามเณราลัยแม่พระนิรมล

41.คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
     หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม 
     ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต 

     รักษาการจิตตาธิการเยาวชนระดับชาติ
42.คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ 
     ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฆราวาสแพร่ธรรม

43.คุณพ่อวัชระ  พฤกษาโรจนกุล 
   อธิการบ้านราชินีแห่งอัครสาวก  

   ภิบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
   จิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
44.คุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร 
   วิญญาณรักษ์  สามเณราลัยแสงธรรม        

   ถวายมิสซาวันอาทิตย์ที่อารามซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ราชบุรี
45.คุณพ่ออภิสิทธิ์  กฤษเจริญ 
   ผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  สามเณราลัยแสงธรรม

   ช่วยงานที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก วันเสาร์-อาทิตย์
46.คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ 
   ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (PMS)

   หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
   และอาจารย์ที่วิทยาลัยแสงธรรม
47.คุณพ่อเจริญ  ว่องประชานุกูล 
    ศึกษาเพิ่มเติม ต่างประเทศ

48.คุณพ่อวีระเทพ  วาทนเสรี 
    ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

49.คุณพ่อปิติศักดิ์  พงษ์จิรพันธุ์ 
    ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

50.คุณพ่อสุชิน  คันฉ่อง 
    ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

51.คุณพ่อศิริศักดิ์  ยอแซฟ 
    พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ 
    ช่วยงานสื่อมวลชน

52.คุณพ่อสุเมธ  วัชรศักดิ์ไพศาล 
     พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

53.คุณพ่อประเสริฐ  นพคุณ 
     พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

54.คุณพ่อชัยศักดิ์  ศรีทิพย์อาสน์ 
    พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

55.คุณพ่อวงศ์สวัสดิ์  แก้วเสนีย์ 
     พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

56.คุณพ่อดำรง  บุญรติวงศ์ 
    พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

57.คุณพ่อเสรี  สินสมรส 
    พักรักษาสุขภาพ  ศูนย์มิสซังฯ

58.คุณพ่อนิกร  ประสูตร์แสงจันทร์     
     ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

59.คุณพ่อไตรรงค์  มุลตรี 
     ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย

60.พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 
    เจ้าอาวาสวัด นักบุญอังเยลา  ซอนต้า

61.พระสงฆ์คณะซาเลเซียน 
   เจ้าอาวาสวัด นักบุญยอแซฟ  บ้านโป่ง 

   วัดนักบุญเบเนดิก  โป่งยอ 
   วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก  เขาพระ

ร่วมโครงการพักภารกิจ  ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
1.คุณพ่อรุ่งเรือง  สารสุข
2.คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
3.คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด

       สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน  และ คณะกรรมการต่างๆ  จะประกาศแต่งตั้งภายหลัง
        ขอให้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่อย่างช้าภายในวันที่  1  พฤษภาคม  2012

       ประกาศ วันที่  5  เมษายน  2012  ณ  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก
โอกาสเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์


(พระสังฆราช  ยอห์น  บอสโก  ปัญญา   กฤษเจริญ)
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

 

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์