Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ที่ สร. 064/2012
17  กันยายน  2555
เรื่อง เชิญชวนร่วมรณรงค์สวดสายประคำ  เดือนตุลาคม  2012
เรียน คุณพ่อเจ้าอาวาส  คุณพ่ออธิการ  ซิสเตอร์  ที่เคารพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ  ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’
       คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ  ได้จัดโครงการ  ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’  เพื่อรณรงค์ให้คาทอลิกรู้จัก  รัก  และมีความศรัทธาต่อการสวดสายประคำให้มากขึ้น   ปี  2012  นี้  คณะกรรมการฯ ได้กำหนดจุดประสงค์ของการสวดสายประคำไว้  5  ประการ  คือ


1. ส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด  (The  unborn  baby)
2. ความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง
3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อและศาสนสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
5. เพื่อขอพระแม่มารีย์เพิ่มพูนความเชื่อผ่านทางการสวดสายประคำ

            ดังนั้น  เพื่อให้พี่น้องคริสตชนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี  ได้ร่วมในโครงการ          ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง  ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’ จึงขอให้คุณพ่อ  ซิสเตอร์  ได้เชิญชวนสัตบุรุษได้เข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าว  ทั้งเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาต่อแม่พระ  และความปรารถนาดีผ่านทางจุดประสงค์ของโครงการด้วย

            อนึ่ง  เพื่อความสะดวก  ขอให้แต่ละวัด  หน่วยงาน  ได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำ  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่แนบมา  ส่งมาที่สำนักพระสังฆราช  สังฆมณฑลราชบุรี   ภายในวันที่  2  พฤศจิกายน  2012   เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการต่อไป  ปีที่แล้วสังฆมณฑลราชบุรีรวบรวมได้จำนวน  33,490  สาย         ปีนี้คงได้รับความร่วมมือในการรณรงค์มากขึ้น
  
ขอแม่พระช่วยให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้า 

ด้วยความเคารพ                                                                            
                                        
(คุณพ่อสุรชาติ    แก้วเสนีย์)
   เลขานุการพระสังฆราช


:::: จดหมายและรายละเอียดเพิ่มเติม :::: เว็บไซต์อาสาสมัครรักสายประคำ ::::