Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2017 / พ.ศ. 2560
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5)
การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา

(Download บทมิสซาฯและสาส์นวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 51)