Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


สารจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ
โอกาสสมโภชปัสกา 2017
"นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสถาปนาให้เป็นวันสำคัญ ให้เรายินดีปรีด์เปรมในวันนี้"