Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.082/2020

เรื่อง ขยายเวลางดการประกอบพิธีกรรม
วันธรรมดา-วันอาทิตย์ แบบสาธารณะ
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)