Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.001/2021

เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี