เงินบุญส่งศูนย์สังฆมณฑลประจำปี 2564-2565

1.นมัสการกางเขน (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) 2 เมษายน 2564
2.Bonus Pastor          2 พฤษภาคม 2564

3.ถวายพระสันตะปาปา  4 กรกฎาคม 2564
4.วันสื่อมวลชน            1 สิงหาคม 2564
5.วันแพร่ธรรม            17 ตุลาคม 2564
6.วันกระแสเรียก         21 พฤศจิกายน 2564
7.วันพระคัมภีร์             5 ธันวาคม 2564
8.ทุนน้ำใจคาทอลิก     12 ธันวาคม 2564
9.วันยุวธรรมทูต            2 มกราคม 2565
10.วันธรรมทูตไทย        6 กุมภาพันธ์ 2565


หมายเหตุ * ถ้าอาทิตย์ใดไม่สามารถจัดเก็บได้
                  สามารถเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์อื่นที่เหมาะสม