Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ผลสรุปแบบสำรวจการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฯเพื่อฆราวาส  เนื่องในงานเคารพศีลมหาสนิท สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017/2560 ณ วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีผลสรุปแบบสำรวจการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฯเพื่อฆราวาส
เนื่องในงานเคารพศีลมหาสนิท สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017/2560
ณ วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี