Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พิธีกรรมเตรียมจิตใจ สู่การเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
พิธีกรรมเตรียมจิตใจ

สู่การเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

:::: 01 ตรีวารวันแรก 4 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 01-1 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 4-6-18 ::::

:::: 02 ตรีวารวันที่สอง 5 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 02-1วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป ::::
:::: 02-2 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 5-6-18 ::::

:::: 03 ตรีวารวันที่สาม 6 กรกฎาคม 2018 ::::
:::: 03-1 พิธีตื่นเฝ้าโดยตั้งศีลและอวยพร 6-6-18 ::::

:::: 04 วันที่ 8 กรกฎาคม 2018 ::::