คุณพ่อโดมินิก ซาวีโอ ศราวิน  พัดศรีเรืองชื่อ - สกุล         คุณพ่อโดมินิก ซาวีโอ ศราวิน  พัดศรีเรือง

วันเกิด                 30 กรกฎาคม 2526/1983

วันบวช               17 มิถุนายน 2555/2012

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
                         ศึกษาต่อในประเทศ