Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

วันสำคัญของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี    
เดือนพฤศจิกายน 
   1 พ.ย.          ศาสนนาม คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย  อ่องนาวา
   2 พ.ย. 1971  วันเกิด คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย  อ่องนาวา
   8 พ.ย. 1957  วันเกิด คุณพ่อเจมส์ กันตภณ  ดำรงศักดิ์
 12 พ.ย. 2016  วันมรณะ คุณพ่อยอห์นบอสโก ประเสริฐ นพคุณ
 16 พ.ย. 1944  วันเกิด คุณพ่อยอแซฟ เสรี  สินสมรส
             1994  วันมรณะ พระสังฆราชเปโตร  คาเร็ตโต
 18 พ.ย. 2000  วันมรณะ คุณพ่อเอากุสติน วีรพันธ์  แก้วมังกร
 23 พ.ย. 1963  วันเกิด คุณพ่อเคลเมนต์ วิโรจน์  เสียงไพเราะ
                      ศาสนนาม คุณพ่อเคลเมนต์ วิโรจน์  เสียงไพเราะ
 30 พ.ย.          ศาสนนาม คุณพ่ออันเดร ปรีชา  พลอยจินดา
                      ศาสนนาม คุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์  ยอแซฟ