Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"เตรียมพร้อม" 

บทเทศน์ สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ก. ความสำคัญ
1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การสมโภชนี้ประกาศโดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในปี ค.ศ. 1925 “Pax Christi in regno Christi” (the peace of Christ in the reign of Christ). หมายความว่าเรามีชีวิตในสันติสุขของพระคริสต์เมื่อเรายอมมอบชีวิตของเราให้พระองค์ ยอมรับพระองค์ว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดของรา ยอมให้พระองค์เป็นพระผู้ไถ่และกษัตริย์ผู้ปกครองชีวิตของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

1. บทอ่านที่หนึ่ง(ดนล 7:13-14): ประกาศกดาเนียลได้กล่าวถึงบุตรแห่งมนุษย์ที่เสด็จมาอย่างน่ามหัศจรรย์ (ซึ่งหมายพระเยซูเจ้าเองที่พระองค์ทรงเผยแสดงในภายหลัง) เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆในท้องฟ้า แสดงออกให้เห็นถึงอำนาจบารมี และสิริรุ่งโรจน์ ที่จะปกครองโลกตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

2. บทสดุดี (สดด 93) ประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ “ โดยการเฉลิมฉลองพระเจ้าของอิสราเอลในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์ของสิ่งสร้างทั้งปวง

3. บทอ่านที่สอง (วว 1:5-8): คัดมาจากหนังสือวิวรณ์ พูดถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพเสด็จมาท่ามกลางหมู่เมฆในฐานะที่เป็นปฐมเหตุ(อัลฟา) และอวสานกาล(โอเมกา)ของสิ่งสร้างทั้งปวง

4. พระวรสาร (ยน 18:33-37): พระเยซูเจ้าทรงยืนยันต่อหน้าปิลาตว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และชี้แจงอย่างชัดเจนถึงอาณาจักรของพระองค์ว่า “อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้” พระองค์ทรงปกครองในฐานะกษัตริย์โดยการรับใช้ผู้อื่นมากกว่าที่จะใช้อำนาจเหนือผู้อื่น อำนาจของพระองค์อยู่บนรากฐานของความจริง ไม่ใช่การบังคับด้วยกำลัง และอาณาจักรของพระองค์ปกครองด้วยหลักคำสอนเรื่องความสุขที่แท้จริง 8 ประการพระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงพระองค์ให้เป็นประจักษ์พยานในความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับตัวของพระองค์เองในฐานะพระบุตรของพระเจ้า และความจริงเกี่ยวกับตัวของเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า

ค. ปฏิบัติ

1. “ยอมรับและมอบตนเองให้พระเยซุเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์และพระผู้ไถ่บาปของเรา” เรามอบชีวิตของเราให้พระเยซูเจ้าทุกวันเมื่อเราจัดให้ความสำคัญกับคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นลำดับแรกในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจในเรื่องของความประพฤติว่าอะไรถูกหรือผิด อะไรควรทำหรือควรละเว้น ให้เรานำสอนของพระเยซูมาปฏิบัติในชีวิตส่วนตัวและในครอบครัวของเรา ให้คำสอนของพระองค์เป็นหลักในการตัดสินใจดำเนินชีวิตของเรา ให้พระองค์ปกครอง ความคิด หัวใจ ความปรารถนา และกิจการต่างๆของเรา

2. “ต้องรับใช้” เหมือนพระเยซูที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่รับใช้ พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อรับใช้มิใช่มาเพื่อเป็นเจ้านาย พระองค์แสดงให้เห็นด้วยการล้างเท้าศิษย์ของพระองค์ เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเมื่อเรามองเห็นพระองค์ประทับในตัวของเพื่อนพี่น้องทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน คนเจ็บป่วย คนชายขอบของสังคม ให้เรามอบความรัก การช่วยเหลือด้วยความสุภาพถ่อมตน

3. “ยอมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย์แห่งความรัก” พระเยซูทรงมาประกาศข่าวดีแห่งความรักและการไถ่บาปให้เราทุกคน พระองค์ทรงมอบบัญญัติแห่งความรัก “จงรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน” และแสดงความรักนั้นโดยการยอมตายเพื่อคนบาป เรายอมรับพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งความรักเมื่อเรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงรัก รักอย่างไม่มีเงื่อนไข รักที่เสียสละ รักที่ไม่หวังผลประโยชน์