Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
รับพระบัญชา
( 2 มิถุนายน )
ก. ความสำคัญ
       
ข่าวดีวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์หลังจากทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้าบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจสวรรค์ให้บรรดาอัครสาวกและบัญชาให้อัครสาวกได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตและการเทศนาให้กับทุกคนทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูพระผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ยังคงประทับอยู่กับเรา เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” พระองค์ประทับอยู่กับเราทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อประทานพละกำลังฝ่ายจิต ซึ่งเป็นพลังของพระจิตเจ้าให้แก่โลกและตัวเราแต่ละคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
       1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 1:1-11) บทอ่านจากกิจการอัครสาวกเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้า (ซึ่งเป็นพลังอำนาจจากเบื้องบน) ทรงแนะนำให้อัครสาวกรอคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และทรงบัญชาให้อัครสาวกทำการประกาศข่าวดีโดยการแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์
       2. บทอ่านที่สอง (อฟ 1:17-23) น.เปาโลสอนเราว่าพระเจ้าทรงเผยแสดงพระอานุภาพของพระองค์โดยการกลับฟื้นคืนชีพและการเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา พระบิดาทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง ให้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ให้เราได้ไว้วางใจ ดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ โดยการปฏิบัติพันธกิจแห่งความรักที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เรา
       3. พระวรสาร (ลก 24:46-53) บอกเราว่า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว พระองค์จึงได้เสด็จกลับไปหาพระบิดา และก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ทรงบัญชาให้สานุศิษย์สืบทอดพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระองค์ให้แผ่กระจายไปทั่วโลกโดยการแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิต ในการเสด็จขึ้นสวรรค์เราได้เห็นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าดำรงสถานะพระเจ้าอย่างรุ่งโรจน์อย่างสมบูรณ์ ทำให้เราได้รู้ถึงชีวิตของเราในเมืองสวรรค์ด้วย

ค. ปฏิบัติ
        1. “เราต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดี และผู้เผยแผ่พระวรสาร” การเป็นคริสตชนหมายถึงการเป็นผู้ประกาศและเผยแผ่พระวรสาร มีความแตกต่างระหว่างการเทศน์สอนและการประกาศ เราเทศน์สอนด้วยคำพูด แต่เราประกาศด้วยการดำเนินชีวิต ให้เราวอนขอการทรงนำจากพระจิตเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าโดยการเป็นคริสตชนที่มีชีวิตที่โปร่งใส
        2. “เราต้องเรียนรู้คำสอนเรื่องการประกาศข่าวดี” พระเยซูเจ้าทรงสอนบทเรียนเรื่องความเชื่อ ความหวัง ความรัก การให้อภัย ความเมตตา และการไถ่บาปด้วยชีวิตและการเทศน์สอน และทรงมอบพันธกิจเดียวกันนี้ให้เราทุกคน ดังนั้นให้เราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์” โดยศีลล้างบาป และเป็น “ศิษย์ธรรมทูต”โดยการประกาศข่าวดี เพื่อเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องรู้จักพระเยซูและคำสอนของพระองค์ให้มากขึ้นโดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน เรียนรู้คำสอนของพระศาสนจักร มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าด้วยการภาวนา การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการทำกิจเมตตา ให้เรานำพระเยซูไปมอบให้ผู้อื่นด้วยการทรงนำและช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า
        3. “ยึดพระเยซูเจ้าไว้” เพื่อเป็นพลังในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราจะเอาชนะความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว ความกระวนกระวายใจและความห่วงกังวลโดยการรำพึงไตร่ตรองถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงเสด็จสู่สวรรค์ และบทเรียนต่างๆที่พระองค์ทรงสอน และเราจะได้ร่วมอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ในเมืองสวรรค์เช่นเดียวกับพระองค์