Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพ
( 16 มิถุนายน )
ก. ความสำคัญ       
          1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ด้วย “สติปัญญา” แต่ด้วย “หัวใจ” คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแต่พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยสามพระบุคคล ทั้งสามพระบุคคลนี้ทรงมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของการเป็นพระเจ้า เราไม่สามารถเข้าใจคำสอนนี้ด้วยสติปัญญาของเราว่า 1+1+1=1 ไม่ใช่ 3 แต่เราเชื่อคำสอนที่เป็นพระธรรมล้ำลึกนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงสอนเราอย่างชัดเจน ผู้นิพนธ์พระวรสารเองได้บันทึกไว้ บรรดาปิตาจารย์ในพระศาสนจักรได้ให้คำอธิบาย และพระสังคายนานิเชและคอนสแสตน์ติโนเปิ้ลได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อของเราคาทอลิก


2. ความสำคัญของพระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน
2.1 เราเริ่มต้นการภาวนาทุกประเภทของพระศาสนจักรด้วยพระนามของพระตรีเอกภาพ และจบการภาวนาด้วยการถวายเกียรติพระตรีเอกภาพ
2.2 เราได้รับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโดยผ่านทางพระตรีเอกภาพ (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลเจิม ศีลอภัยบาป ศีลสมรส และศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร)
2.3 ทุกครั้งที่วัดตีระฆังเทวทูตถือสาร (วันละสามครั้ง) เสียงระฆังเตือนเราให้ภาวนาถึงพันธกิจของพระตรีเอกภาพ
4.4 เราอวยพรตนเอง และพระสงฆ์อวยพรเรา ในพระนามของพระตรีเอกภาพ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
ในพันธสัญญาเดิมคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพยังมีการอ้างอิงที่อยู่ในขั้นซ่อนเร้น แต่ในพันธสัญญาใหม่ได้ให้คำสอนที่ชัดเจน

         1. เหตุการณ์ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระบิดาทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระจิตทรงเสด็จลงมาหาพระแม่มารีย์ และพระเจ้า พระบุตรทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระแม่

         2. เหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มีเสียงจากพระบิดาและพระจิตเสด็จลงมาประทับในรูปปรากฏของนกพิราบ

         3.  เหตุการณ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพันธกิจให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอนและล้างบาปให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต

         4. ในพระวรสารของ น.ยอห์น บทที่ 15-18 เราได้รู้รายละเอียดคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพจากพระเยซูเจ้าเองว่า
             4.1 พระเจ้า พระบิดาทรงสร้างและคุ้มครองดูแลสิ่งสร้างต่างๆ ของพระองค์
             4.2 พระเจ้า พระบุตรทรงไถ่บาปเราและทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า
             4.3 พระเจ้า พระจิตทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ พละกำลัง ทรงสอนและทรงนำทางเราให้เข้าถึงพระเจ้า

ค. ปฏิบัติ      
        1. “ให้เราเคารพตัวของเราเองและผู้อื่น”  เพราะว่าทุกคนต่างเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ
        2. ให้เรามั่นใจว่า “พระตรีเอกภาพทรงประทับอยู่กับเรา” พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความหวัง ความเพียรทน พละกำลัง และจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา
        3. ให้เรา “นำรูปแบบความสัมพันธ์” ของพระตรีเอกภาพมาใช้ในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก  เพราว่าศีลล้างบาปทำให้เราทุกคนกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระตรีเอกภาพ
        4. ให้เราดำเนินชีวิต “ตัวฉัน-พระเจ้า-เพื่อนมนุษย์” คือในแนวตั้งให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และในแนวนอน คือ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง