Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อีกเก้าคนอยู่ที่ใด
ก. ความสำคัญ             
         1.เรื่องสำคัญของบทอ่านวันอาทิตย์นี้คือ “ความกตัญญูรู้คุณ” พระเจ้าทรงประทานสิ่งต่างๆ ให้เรา และทรงมุ่งหวังให้เราได้แสดงความกตัญญูรู้คุณตอบแทนพระองค์ เป็นต้นบทเรียนจากบทพระวรสารที่ได้เล่าเรื่องคนโรคเรื้อนเพียงคนหนึ่งในสิบคนที่พระองค์ทรงบำบัดให้หายได้กลับมาขอบพระคุณพระเยซู เราเองคงดีใจถ้าเราทำอะไรให้ใครแล้วเขารู้คุณเรา และเราคงเสียใจถ้ามีคนอกตัญญูเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน                
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (2พกษ5:14-17) นาอามานผู้บัญชาการทหารชาวซีเรียหายจากโรคเรื้อนโดยจุ่มตัวลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้งตามคำแนะนำของประกาศกเอลีชา เมื่อหายจากโรคเรื้อนแล้วเขาได้กลับมาขอบคุณประกาศกเอลีชาพร้อมกับของกำนัล ทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นชาวอิสราเอล นี้เป็นเครื่องหมายของความกตัญญูรู้คุณจากคนต่างชาติต่างศาสนาที่มีต่อพระเจ้าของอิสราเอล

       2.บทอ่านที่สอง (2ทธ2:8-13) น.เปาโลแนะนำทิโมธีได้ขอบพระคุณพระเจ้าแม้ว่าจะมีความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ถูกจองจำในคุก หรือต้องอยู่ในอันตรายต่างๆจากการประกาศข่าวดีของพระเจ้า เพราะพระเจ้าจะทรงประทับอยู่กับเขาตลอดเวลาและทรงสัตย์ซื่อต่อประชากรของพระองค์

       3.พระวรสาร (ลก17:11-19) น.ลูกาเล่าเรื่องคนโรคเรื้อนเพียงคนเดียวและไม่ใช่ชาวยิวได้กลับมาขอบพระคุณพระเยซูที่ได้ทรงช่วยบำบัดโรคเรื้อนให้หาย ในขณะที่คนโรคเรื้อนชาวยิวอีกเก้าคนที่ได้รับบำบัดให้หายเช่นกันไม่ได้กลับมาขอบพระคุณ บางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผิด ว่าการอัศจรรย์เป็นสิทธิของประชากรของพระเจ้านั้น พวกเขาจึงไม่กระตือรือร้นที่จะไปแสดงตนกับพระสงฆ์เพื่อรับรองว่าเขาเป็นคนสะอาดแล้ว พระเยซูทรงถามว่า “อีกเก้าคนอยู่ที่ไหน” พระวรสารยังเตือนใจเราว่าความเชื่อและการบำบัดให้หายจากโรคเป็นของคู่กัน เป็นเพราะอานามานเชื่อจึงลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดนถึงเจ็ดครั้ง และเพราะความเชื่อในพระเยซูคนโรคเรื้อนจึงได้รับการบำบัดให้หาย บทอ่านยังแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเยซูเจ้าที่เป็นสากล ไม่จำกัดกับชนชาติหรือศาสนาใด ดังเช่นนาอามานเป็นชนชาติที่เป็นศัตรูกับชาวอิสราเอล

    
ค.ปฏิบัติ
     1. “จงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ” รวมถึงขอบคุณบุคคลอื่นๆที่ได้ให้ความรักและความช่วยเหลือเรา ตามธรรมเนียมปฏิบัติเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและการจัดเตรียมอาหารสำหรับเราด้วยการสวดภาวนาก่อนและหลังอาหาร เรายังขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมๆ กันก่อนนอนในครอบครัวในแต่ละวัน ให้เราแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าที่ทรงให้อภัยบาปของเราโดยการให้อภัยผู้อื่น เราแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้เลี้ยงดูเราด้วยการช่วยเหลือท่าน ไม่ทำให้ท่านเสียใจ ดูแลเมื่อท่านป่วยไข้หรือเมื่อท่านเข้าสู่วัยชรา
     2. “ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างดี” พิธีมิสซาเป็นการขอบพระคุณที่มีคุณค่ามากที่สุด เมื่อเรามาร่วมมิสซาฯ เราก็ได้แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า ถ้าเราพาครอบครัวมาร่วมมิสซา ครอบครัวของเราก็ได้ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าพร้อมๆกัน
      3. “ร่วมกันประกาศข่าวดี” ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่เลือกชนชาติศาสนาวัฒนธรรม คนต่างชาติได้รับพระพรแห่งการบำบัดให้หายโรคเรื้อนจากพระเยซู ในเดือนตุลาคมเดือนพิเศษแห่งการประกาศข่าวดี จึงของให้เราแต่ละคนนำเพื่อนให้มารู้จัก นำเพื่อนที่มีปัญหาในชีวิต มาภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าของเรา