Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(8 ธันวาคม 2019)
ก. ความสำคัญ             
            1.เรื่องความรอดพ้นจากบาปและการเข้าสู่สวรรค์นั้น ในด้านหนึ่งเป็นของประทานและการกระทำของพระเจ้า เราไม่สามารถได้รับพระพรอะไรจากพระเจ้า เพราะพระพรเป็นพระหรรษทานที่พระจ้าทรงให้เราแบบเปล่าๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราต้องให้ความร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่สามารถบังคับใจใครให้เข้ารับพระพระได้

ด้วยเหตุนี้ในพระวรสารวันนี้นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เทศนาให้เราได้กระทำในส่วนของเรา คือ ให้ความร่วมมือกับพระเจ้า ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการกลับใจ ปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง ใช้โทษบาป เพื่อเตรียมหนทางสำหรับการต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า โดยเริ่มกระบวนการนี้ด้วยการเตรียมจิตใจของเราฉลองวันคริสต์มาส (การเสด็จมาครั้งที่หนึ่ง) ประจำปีนี้ด้วยการ ภาวนา ใช้โทษบาป และการทำกิจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 11:1-10) ประกาศกอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ไถ่ลงมาเพื่อปฏิรูปชีวิตประชากรของพระองค์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ม่สัตย์ซื่อและไม่จงรักภัคดีต่อพระเจ้า จึงเกิดความทุกข์ยากต่างๆเกิดขึ้นมากมาย พระผู้ไถ่จะบังเกิดมาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด จะนำสันติสุขที่แท้จริงมาให้มนุษย์
       2.บทอ่านที่สอง (รม 15:4-9) นักบุญเปาโลภาวนาให้คริสตชนชาวยิวที่อาศัยในกรุงโรมได้ฟื้นฟูชีวิตและเตรียมจิตใจเพื่อการรับเสด็จพระคริสต์เจ้า ด้วยการยอมรับกันและกัน รับใช้กันและกัน มีความพากเพียรและความอดทน  
       3.พระวรสาร (มธ 3:1-12) นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เตือนฟารีสีและสะดูสีให้ฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้ชัดเจน ท่านท้าทายให้พวกเขาได้กลับโดย สารภาพบาป ทำกิจใช้โทษบาป  และฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่โดยการทำกิจเมตตา ส่วนเราในวันนี้ท่านยอห์น ได้เตือนเราเช่นเดียวกันว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง”

    
ค.ปฏิบัติ          
         1. “รับศีลอภัยบาป” การเตรียมจิตใจที่ดีเพื่อรับเสด็จพระเยซูเจ้าคือ การชำระจิตใจด้วยศีลอภัยบาป หาเวลาทบทวนชีวิตของตนว่ามีอะไรที่ทำให้จิตวิญญาณของเราไม่สะอาดด้วยบาปต่างๆ แล้วเข้าไปรับศีลอภัย พร้อมกับตั้งใจว่าจะไม่หวนกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีก พร้อมกับทำกิจใช้โทษบาปด้วยการภาวนาและกิจเมตตาแสดงความรักต่อผู้อื่น
         2. “รับศีลมหาสนิท” ให้ต้อนรับพระองค์ด้วยศีลมหาสนิท” เป็นการรับพระองค์ให้มาบังเกิดในหัวใจขอเรา “จะมีประโยชน์อะไรถ้าพระเยซูมาบังเกิดในรางหญ้าทั่วโลก แต่ไม่ได้มาบังเกิดในหัวใจของข้าพเจ้า” (โป๊ปอเล็กซานเดอร์) หมายความว่า พระเยซูต้องมาบังเกิดใหม่ในหัวใจของเราระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯและทุกๆวันในชีวิตประจำวันของเรา นั้นคือ การดำเนินชีวิตในความรัก ความเมตตา กรุณา การให้อภัยและการช่วยเหลือผู้อื่น
        3.”ประกาศข่าวดี” ช่วยเวลาเตรียมรับคริสต์มาสปีนี้ให้ประดับบ้านเรือนของตนเองด้วยดาว ต้นคริสต์มาส ข้อความอวยพร ฯลฯ ส่งข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้เพื่อนๆที่สนใจได้รับรู้ และชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสกับชุมชนแห่งความเชื่อของเรา