Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(15 ธันวาคม 2019)
ก. ความสำคัญ             
            1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้เป็นวันที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี (อาภรณ์พระสงฆ์เป็นสีชมพู จุดเทียนสีชมพู) พระเยซูเจ้าต้องการสอนเราว่า เราต้องชื่นชมยินดีที่พระผู้ไถ่เสด็จมามาช่วยเรา และเราก็ควรทำให้ผู้อื่นยินดีด้วยเช่นกัน โดยเราคริสตชนต้องทำความดีที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้องได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการอภิปรายโต้เถียงลงรายละเอียดถึงปัญหาความยากจนของโลกหรือเรื่องการก่อการร้ายในระดับต่างๆ แม้ว่าจะเป็นจริงก็ตาม

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
     1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 35:1-6ก,10) ประกาศกทำนายว่าพระผู้ไถ่จะนำความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์อาหารการกิน คนเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับบำบัดรักษา คนที่ท้อแท้หมดกำลังใจจะมีกำลังใจ ทุกคนจะมีแต่ความชื่นชมยินดี
     2.บทอ่านที่สอง (ยก 5:7-10) น.เปาโลสอนให้เราทำความดีด้วยความพากเพียร เข้มแข็ง อดทนในความยากลำบากต่างๆ โดยให้ดูแบบอย่างของบรรดาประกาศก ที่ทำเพื่อพระเจ้า
     3.พระวรสาร (มธ 11:2-11) น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างขณะที่อยู่ในคุกได้ให้ศิษย์ไปถามพระเยซูเจ้าว่าท่านเป็นพระผู้ไถ่หรือต้องรอใครอีก พระเยซูไม่ได้ตอบตรงๆ ว่าใช่หรือไม่ แต่ให้ศิษย์กลับไปบอกอาจารย์ของพวกเขาว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนได้รับข่าวดี (มธ 11:4-5) เหล่านี้เป็นเครื่องหมายภายนอกที่ประชาชนแลเห็นได้และรับรู้ได้ว่านี้แหละคือพระผู้ไถ่แท้จริง ชีวิตของพระเยซูทำให้การทำนายเรื่องพระผู้ไถ่ในบทอ่านที่หนึ่งเป็นจริง พันธกิจของพระเยซูเจ้าไม่ได้มาจัดตั้งอาณาจักรใหม่ที่เต็มไปด้วยอำนาจทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ แต่ทรงเป็นตามที่ น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เดินทางไปประกาศทั่วไปว่าพระผู้ไถ่จะเสด็จมาให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม ประชาชนถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่าง น.ยอห์นตอบว่า ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กับคนที่ไม่มี คนที่มีอาหารก็จงทำเช่นเดียวกัน ใครที่มีตำแหน่งหน้าที่ก็อย่าใช้ตำแหน่งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือขู่กรรโชกคนอื่น พูดในแง่หนึ่งนั้นคือการแสดงความเชื่อและความรักด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม ความเชื่ออย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องบังเกิดผลจากการกระทำจริงด้วย

    
ค.ปฏิบัติ          
         1. “เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่แท้จริง” จากคำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์ในบทอ่านที่หนึ่ง ได้สำเร็จลงในชีวิตจริงของพระเยซูเจ้า คนตาบอดแลเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนใบ้พูดได้ คนตายคืนชีพ ฯลฯ
         2. สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในแคว้นคาลิลี “พระองค์ยังทรงกระทำในปัจจุบัน” ถ้าเราตาบอดต่อความจริงเรื่องพระเจ้า ต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น เมื่อเราวอนขอพระองค์ พระองค์จะส่งเปิดตาของเขาให้รู้ความจริง ถ้าเราเป็นง่อยในความรู้สึกว่าจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างไร พระองค์จะประทานพละกำลังให้เรา ถ้าเราทนทุกข์เพราะโรคเรื้อนของบาป พระองค์จะทรงชำระเราให้สะอาดถ้าเราสวดภาวนา สำหรับเราที่ตายต่อเสียงของพระเจ้าและมโนธรรม เราจะได้รับฟัง ถ้าเราไม่รู้สึกรักพระเจ้าเลย พระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่แก่เรา
         3. “ใส่ใจผู้อื่น” เทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นช่วงเวลารอคอยการเสด็จมาขอพระผู้ไถ่ สิ่งที่เราจะต้องกระทำเพื่อเตรียมตัวรับเสด็จก็คือ การให้ความใส่ใจกับบรรดาคนยากจน คนที่หมดกำลังใจ คนที่สิ้นหวัง ให้เรามองเห็นความต้องการของผู้อื่น ฟังเสียงของผู้ที่เดือนร้อน ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนที่กำลังเดือนร้อน ห่วงใยและเห็นอกเห็นใจครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป โทรศัพท์และไปเยี่ยมที่เจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้ที่เดินเหินลำบาก หายาดีช่วยคนที่ไม่มีเงินซื้อยาได้ ฯลฯ กิจการเล็กๆน้อยๆที่เรากระทำด้วยความรักนี้แหละเป็นการเตรียมต้อนรับพระผู้ไถ่อย่างแท้จริง