Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
26 มกราคม 2020
จงเป็นแสงสว่าง
ก. ความสำคัญ
     1.บทอ่านวันนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ความคาดหวังของชาวอิสราเอลตั้งแต่โบราณกาลเป็นความจริง ในบทอ่านสอนเราว่าพระเยซูคริสต์ทรง “แสงสว่าง” ที่นำเราออกจากความมืดมนของบาป โดยขอให้เราได้ “จงกลับใจ” และยอมรับที่จะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 8:23-9:3) ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายล่วงหน้าถึงพระเยซูคริสต์ว่าจะทรงเป็นแสงสว่างที่ขับไล่ความมืด ซึ่งในพระวรสารนักบุญมัทธิวได้ชี้ให้เห็นว่าแสงสว่างที่ว่านั้นได้ปรากฏขึ้นจริงแล้วในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
        2.บทสดุดี (สดด 27) เตือนเราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น”
        3.บทอ่านที่สอง (1คร 1:10-13,17) นักบุญเปาโลแนะนำชาวโครินธ์ให้ดำเนินชีวิตให้เป็น “บุตรแห่งความสว่าง” โดยหลีกเลี่ยงการแตกแยกและการชิงดีชิงเด่นกัน เพราะในเวลานั้นเริ่มเกิดปัญหาในหมู่คริสตชน นักบุญเปาโลจึงเรียกร้องให้ทุกคนจงรักภักดีต่อคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ของบรรดาครูผู้สอนหรือบรรดาสาวกต่างๆ    
        4.พระวรสาร (มธ 4:12-23) นักบุญมัทธิวอธิบายว่าคำทายของประกาศกอิสยาห์เป็นจริงโดยเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูที่ทรงเทศนาสั่งสอนและบำบัดรักษาประชาชน ทรงเชื้อเชิญประชาชนให้เข้ามาเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้าโดยให้กลับใจใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ พระเยซูทรงนำแสงสว่างมานำทางการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เดินอยู่ในความมืด จึงเป็นการทำให้คำสัญญาดั่งเดิมของพระเจ้าเป็นจริง นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเลือกชาวประมงธรรมดาๆ ที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักมาเป็นผู้เทศนาประกาศข่าวดี สืบสานงานของพระองค์

    
ค.ปฏิบัติ          
       1. “ตอบรับ” เข้าอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยการ “เปลี่ยนแปลง” วิถีทางการดำเนินชีวิตเสียใหม่ ให้เราทบทวนตนเองว่าเรามีพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรที่ขัดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า เป็นต้นในเรื่องของความรักที่ต้องมีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ตามบทบัญญัติสิบประการ เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือละเลยในการทำกิจศรัทธา การแก้บาปรับศีล สวดภาวนา เราอาจจะทำให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณเสียใจ หรือบกพร่องในเรื่องของการใช้คำพูด การผิดในเรื่องทางเพศ การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น ฯลฯ ขอให้เราได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้า
       2. “เป็นศิษย์ที่ดี” พระเยซูเจ้าทรงเลือกชาวประมงธรรมดาๆ ให้มาเป็นศิษย์สืบสานงานของพระองค์ เช่นเดียวกัน โดยศีลล้างบาปเราได้มาเป็นศิษย์ของพระคริสต์ แม้ว่าเราจะไม่ได้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษอะไร แต่อาศัยน้ำใจดีและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า เราทุกคน สามารถบอกเล่าให้ผู้อื่นได้รู้จักพระเยซู หรือนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า มาเรียนรู้คำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์
       3. “เป็นแสงสว่าง” เหมือนพระเยซู โดยนำความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรมและสันติติดตัวเราไปตลอดเวลา ขอให้เราไปที่ไหนก็ทำแต่ความดีเช่นเดียวกับพระเยซู