Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
เกลือและแสงสว่าง
ก. ความสำคัญ
    บทอ่านทั้งสามในวันนี้พระเยซูทรงเสนอให้ตัวเราแต่ละคนนั้นเป็น “เกลือ” และ “แสงสว่าง” ของโลก คือ ช่วยกันธำรงรักษาความดีได้คงอยู่และให้ความดีเผยแผ่ไปดั่งส่องสว่าง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย58:7-10) ประกาศกอิสยาห์ได้ยกตัวอย่างของการเป็นแสงสว่างส่องโลก ด้วยการ “แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยมาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม และไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง แล้วแสงสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ”
        2.บทอ่านที่สอง (1คร2:1-5) นักบุญเปาโลบอกเราว่าการประกาศธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อนั้นเราต้องพึ่งพาพระอานุภาพของพระจิตเจ้า ไม่ใช่จากสำนวนโวหารหรือเรื่องอื่นใดนอกจากเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน
        3.พระวรสาร (มธ5:13-16) พระเยซูเจ้าทรงให้ภาพเปรียบเทียบง่ายๆ สองภาพสำหรับบทบาทของคริสตชนในโลก ภาพแรกเป็นภาพแห่งความบริสุทธิ์ เกลือเป็นส่วนผสมที่ทำให้ของถวายบูชาแด่พระเจ้านั้นบริสุทธิ์ตามธรรมเนียมของชาวยิวและคนต่างศาสนาในสมัยนั้นเกลือใช้เพื่อการถนอมอาหาร เช่นเนื้อ ปลาและการดองผักผลไม้ เกลือยังช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยขึ้น ส่วนแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของการทำให้เรามองเห็น ตะเกียงหรือแสงสว่างเป็นเสมือนผู้นำทางให้เราเดินไปได้อย่างปลอดภัย แสงสว่างยังช่วยเตือนเรา เช่นสัญญาณไฟจราจร แสงสว่างของดวงอาทิตย์ยังให้ความอบอุ่นและความร้อน

    
ค.ปฏิบัติ          
       1.“เป็นเกลือ” เราทุกคนต้องเป็นดุจเกลือของโลก โดย
        1) ในฐานะเป็นเครื่องชำระให้ของถวายแด่พระเจ้าให้บริสุทธิ์คริสตชนจะต้องเป็นแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์ทั้งความนึกคิด คำพูด และความประพฤติเป็นคนที่ช่วยชำระสังคมให้บริสุทธิ์ ไม่ให้คนหลงไปกับกระแสของโลก ช่วยต่อสู้กับเพื่อความยุติธรรมต่อต้านการคดโกง การหลอกลวง การฉ้อราษฎร์บังหลวง
        2) ในฐานะช่วยถนอมอาหาร คริสตชนจะต้องเป็นคนที่รักษาคุณงามความดีทั้งของตนเองและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนที่ทำความดีให้มีกำลังใจ รักษาความเชื่อทางศาสนา คุณค่าของขนมธรรมเนียมคริสตชน และหลักศีลธรรมที่พระเยซูทรงสอน และเป็นผู้ที่นำสันติ สมานความแตกแยกต่างๆ ในครอบครัวและสังคม
        3) ในฐานะเกลือที่ให้รสชาติแก่อาหาร เราคริสตชนไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะต้องทำให้บุคคลที่อยู่รอบข้างมีความสุขความยินดี ร่าเริมแจ่มใส อยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั้นมีความรักและความสามัคคี

        2.“เป็นแสงสว่าง” บทบาทที่สองของเราคริสตชนคือการเป็นแสงสว่างของโลก เราได้รับแสงสว่างของพระเยซูคริสต์จากศีลล้างบาปแล้ว ขอให้เราได้ส่องสว่างแก่ทุกคน ด้วยความรัก ความใจดี ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย การช่วยเหลือ ความเคารพในความแตกต่าง ชาติพันธุ์ ต่างความเชื่อ ชีวิตของเราจะได้เป็นแสงสว่างช่วยให้คนอื่นๆให้พ้นจากความหลงผิด ขับไล่ความมืดแห่งการเกลียดชังและการมีอคติ