Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ผู้หว่าน : ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
ผู้หว่าน
: ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

(12 กรกฎาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
    1.วันนี้ข่าวดีเป็นเรื่องของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวาจาของพระเจ้าทุกครั้งที่เราอ่าน รำพึง หรือได้ฟัง เป็นต้น จากแบบอย่างของการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน พระวาจาของพระเจ้ายังเตือนเราว่าการที่ไม่เกิดผลนั้นมาจากการขาดการรำพึงไตร่ตรอง หรือให้เวลาเพื่อให้พระวาจาได้เติบโตในจิตใจของเรา ดังนั้นเราจึงต้องมีความนึกคิดที่ดีและเชิงบวกในความพยายามที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อข่าวดี พระวรสารเรื่องผู้หว่านในวันนี้เชิญชวนเราให้รับฟังพระวาจาด้วยความใส่ใจ เปิดใจต้อนรับ และให้พระวาจาได้หล่อหลอมชีวิตของเรา นอกจากนั้นยังเตือนเราว่าการตอบรับพระวาจาของพระเจ้านั้นจะต้องมาจากหัวใจที่พร้อมอย่างแท้จริง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน  
    1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย.55:9-10) ประกาศกอิสยาห์ปลอบโยนชาวยิวที่ตกเป็นทาสอยู่ในกรุงบิโลนยืนยันว่าไม่ต้องกลัวแม้แต่ฝนและหิมะยังทำประโยชน์แผ่นดิน ต้นไม้ใบหญ้างอกงาม ดังนั้นพระวาจาหรือคำสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยให้พวกเขาได้เป็นอิสระและกลับยังดินแดนของพวกเขาจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน

    2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:18-23) น.เปาโลเตือนเราเมล็ดพืชจะต้องตกลงดินและเน่าเปื่อยไปจึงจะเกิดผลอันอุดม เช่นเดียวกับชีวิตของเราที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ซึ่งจะช่วยเราให้ได้รับความรอดและรับรางวัลยิ่งใหญ่ในเมืองสวรรค์ และเราจะต้องช่วยกันหว่านพระวาจาของพระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งและเพียรทนอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นแบบอย่าง

    3. พระวรสาร (มธ. 13:1-23) พระเยซูเจ้าสอนเราว่า พระวาจาของพระองค์คือเมล็ดพันธุ์ และหัวใจของเราคือพื้นดิน หัวใจที่เปิดรับพระวาจาด้วยความเต็มใจจึงเกิดผลอุดม เรื่องเปรียบเทียบนี้ยังสอนเราว่าเราต้องเตรียมดินแห่งหัวใจของเราเพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าได้เติบโตในใจของเรา จนได้ผล 30, 60, หรือ 100 เท่า

ค.ปฏิบัติ
    1. “อ่านพระคัมภีร์” ปีนี้เป็นปีพระวาจา ให้เราเอาจริงเอาจังกับการอ่านพระคัมภีร์โดย 1) จัดหาให้มีพระคัมภีร์ประจำตัว 2) จัดเวลาอ่านวันละ 5 นาที 3) วอนขอพระจิตก่อนอ่าน 4) อ่านช้า ๆ 5) เงียบ ๆ ฟังว่าพระเจ้าจะบอกอะไร 6) หาข้อปฏิบัติ
    2. “ฟังพระวาจา” ตั้งใจฟังบทอ่านในพิธีมิสซาฯ และฟังบทเทศน์ด้วยความตั้งใจ
    3. “บำรุงดินแห่งจิตใจของเรา” รักษาจิตใจให้สะอาด ชำระจิตใจที่ไม่สะอาดด้วยบาป หรือความผิดต่างๆ ด้วยศีลอภัยบาป ลด ละ เลิก ความหยิ่ง จองหอง ใจอคติ ความกลัว ความเกียจชัง หรือความเกียจคร้าน เพื่อพระวาจาของพระเจ้าจะได้เติบโตในหัวใจของเราได้อย่างเต็มที่