UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

    2. เงินถวายที่ได้รับจากสัตบุรุษทั่วโลกจะได้รับการจัดสรรไปยังประเทศที่ยากจน หรือประเทศที่เพิ่งจัดตั้งพระศาสนจักรที่ได้ทำโครงการขอทุนมายังสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) กรุงโรม ซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนประเทศละ 1 คน (ประเทศไทยมีคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี เป็นผู้อำนายการ) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

    3. เงินถวายถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาเด็กยากจนมากกว่า 1,200 โรงเรียน คลินิกผู้ป่วยยากจนและคนใกล้ตาย 9,000 แห่ง การฝึกอบรมนักบวชชายหญิง 9,000 คน ที่พักและอาหารให้เด็กกำพร้า 10,000 คน สามเณรเล็ก กลาง ใหญ่ 30,000 คน นอกจากนั้นยังมี ยานพาหนะ จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เพื่อการแพร่ธรรม บ้านพัก ศาลาพักศพ สำนักงานสังฆมณฑลที่จัดตั้งใหม่ ครูคำสอน สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับประเทศไทย ทุกสังฆมณฑลก็ได้รับการสนับสนุนเพื่องานแพร่ธรรมด้วยเช่นเดียวกัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน       
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 56:1,6-7) ประกาศกอิสยาห์ได้ทำหน้าที่นำสารของพระเจ้ามาประกาศให้ชาวอิสรเอลและคนต่างชาติได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรม เป็นต้นในเรื่องของการอธิษฐานภาวนา

    2.บทสดุดี (สดด. 67) บทเชิญชวนให้นานาชาติได้ มารู้จักและรับความรอดพ้นจากบาป

    3.บทอ่านที่สอง (กจ. 13:46-49) นักบุญเปาโลและบารนาบัสได้อธิบายสาเหตุที่ต้องออกไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างๆชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ชาวยิวปฏิเสธที่จะยอมรับ และเพื่อสนองตอบพระบัญชาที่ให้สานุศิษย์นำความรอดไปจนสุดปลายแผ่นดิน

    4.พระวรสาร (มธ. 28:16-20) หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพและก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ให้เราทุกคน คือ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ...” ถ้อยคำนี้เป็นมรดกที่เราทุกคนจะต้องตอบรับ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

    5. สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2020 1) คำขวัญ คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6:8) 2) พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้เราไตร่ตรองสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่ท้าทายเราไม่ให้อยู่นิ่งเฉย เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว เช่น โรคระบาดโควิด-19 คนที่ตายตามลำพัง ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูญเสียงานและรายได้ ผู้ที่ไม่มีบ้านและอาหาร ฯลฯ 3) ทรงเปรียบเทียบพวกเราเหมือนศิษย์ที่อยู่ในเรือที่กำลังถูกพายุ เราจึงต้องปลอบโยนกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แค่เว้นระยะห่างทางสังคม เก็บตัวอยู่ต่างหาก แต่ต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น 4) การนำความรักไปสู่ผู้ที่กำลังต้องการนี้แหละคือการประกาศข่าวดี

ค.ปฏิบัติ     

    1. “ภาวนา” ให้เราอุทิศบุญกุศลจากมิสซาและคำภาวนาในวันนี้เพื่องานแพร่ธรรมทั้งในระดับวัดของเรา ประเทศของเราและ ทั่วโลก และก่อนนอนขอให้อุทิศการสวดวันทามารีย์ 1 บทเพื่องานแพร่ธรรมสากล
    2. “ถวายเงิน” ในพิธีมิสซา หรือ ใส่ซองพิเศษเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมโดยสังฆมณฆลจะได้รวบรวมส่งไปยังสันตะสำนัก
    3. “สมัครเข้าเป็นสมาชิกฆราวาสแพร่ธรรม” ในองค์กรใดองค์หนึ่งของวัดและสังฆมณฑล

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เศรษฐีกับลาซารัส"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(C)วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 ก. ความสำคัญ 1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้รู้จักใช้ทรัพย์สิน ความสามารถ...
"ทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความรัก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 ก....
"สูญหายและหาพบ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2022 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์...
ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ...
พิธีปลงศพ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์
พิธีปลงศพ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์(บิดาของคุณพ่อธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์เมื่อเวลา 17:04 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2022ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข (มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง...
ศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง ยกเลิกการยกเว้น (Dispensation) จากพันธการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของคริสตชน
ที่ สร.137/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง ยกเลิกการยกเว้น (Dispensation) จากพันธการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของคริสตชนและงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ที่ สร. 120/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก