UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ปกิณกสาระพิธีกรรม /  bosconoom /  10 เมษายน 2565 /  105 views

ปกิณกสาระพิธีกรรม EP.26.5
ตอน Q&A ของถวายในมิสซาต้องมีอะไรบ้าง แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร ?
โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
ประธานคณะกรรมการเพื่อพิธีกรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ตอบ หลังจากที่เราจบภาควจนพิธีกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับพระ วาจาของพระเจ้าแล้ว ก็จะต่อด้วยภาคบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเกี่ยว กับการถวายบูชา โดยจะเริ่มด้วยการเตรียมเครื่องบูชา ซึ่งจะมี การแห่เครื่องบูชามาถวายที่พระแท่น หรือที่เรามักเรียกกันว่า “ของถวาย” ซึ่งสิ่งที่จะนํามาถวายโดยขาดไม่ได้ก็คือ แผ่นปัง และ เหล้าองุ่น ซึ่งจะต้องใช้ในการถวายบูชา นอกจากนี้ก็อาจจะนําของ อื่น ๆ มาถวายเพื่อพระศาสนจักหรือเพื่อผู้ยากไร้ ซึ่งเรียกว่า gifts for the Church และ gifts for the poor ซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้นก็ คงจะระบุเป็นรายการไม่ได้ เพราะการถวายนั้นขึ้นกับกําลังความ สามารถและจิตศรัทธาของผู้ถวาย เพียงแต่ให้ดูว่าสิ่งที่นํามาถวาย นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ว่าถวายเพื่อความต้องการของพระ ศาสนจักรและผู้ยากไร้หรือไม่ และสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ การ ประชันขันแข่งและการสร้างภาพทางสังคม ซึ่งไม่ใช่เจตนาอันถูก ต้องกับการถวาย เพราะคุณค่าของการถวายไม่ได้อยู่ที่ปริมาณ และราคาแต่อยู่ที่เจตนา เช่นการถวายของหญิงยากไร้กับชาย เศรษฐีที่พระเยซูเจ้าได้เคยเล่าให้ศิษย์ของพระองค์ฟัง ส่วนวิธีการ ปฏิบัติในการแห่ของถวายนั้น ก็ให้เริ่มต้นด้วยสิ่งสําคัญนั่นก็คือ แผ่นปัง และเหล้าองุ่น ส่วนสิ่งอื่น ๆ สําหรับพระศาสนจักรและผู้ ยากไร้นั้นให้อยู่ถัดมา แต่หากจะมีเทียนและดอกไม้ในการถวาย ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ถือว่าเป็นของถวาย แต่เป็นสิ่งที่นําขบวนของ ถวายมาก็ให้ เทียน ดอกไม้ อยู่ต้นขบวน จากนั้นตามด้วยแผ่นปัง และเหล้าองุ่น และจึงเป็นของอื่น ๆ

Related Videos

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก