UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (B)
"ปลูกพระอาณาจักรของพระเจ้าในใจ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้ความสำคัญเรื่องการก่อกำเนิดและการเติบโตของการปกครองของพระเจ้า...
ข่าวดี
ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า" (B)วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา...
ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)
ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 8
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 8 ค่ำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7 ค่ำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6 ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5 ค่ำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 4 ค่ำวันอังคารที่...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 3 ค่ำวันจันทร์ที่...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2 ค่ำวันอาทิตย์ที่...
พิธีเปิดเสกเจิมถวายวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกเจิมถวายวัดนักบุญอันตน...
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1 ค่ำวันศุกร์ที่...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ที่ สร.065/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.037/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่...
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ที่ สร.112/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก