UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
🙏 คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
😀 คพ.กิตสดา คำศรี, MI บรรยายแก่ผู้ร่วมงาน
😀 คพ.สมชาติ ผิวเกลี้ยง, SDB เป็นประธานพิธีมิสซา
😀 คพ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ประธานคณะสงฆ์ราชบุรี เป็นผู้แทนพระสังฆราช มอบของที่ระลึกแก่ผู้ฉลองครบ 75, 60, 50 และ 25 ปีการปฏิญาณตน
😀 คพ.ไพศาล ยอแซฟ ผอ. กมธ. ฝ่ายบุคลาภิบาล ในฐานะจิตตาธิการ ร่วมงานและทำหน้าที่นายจารีต
😀 คพ.รัชนัย อ้อมนอก, MI เป็นผู้ดำเนินการจัดงานและประสานงาน
 
 ภาพโดย พนิดา แหกวารี
 ข่าวโดย J phaisan joseph

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก