UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์ลูเซีย อารี ม่วงโมรีขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ
ซิสเตอร์ลูเซีย อารี ม่วงโมรี
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2023 เวลา 05.30 น.
ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี
สิริอายุ 92 ปี 9 เดือน ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 72 ปี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก