UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มารีอา น้อย ทับปิงขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ
ซิสเตอร์มารีอา  น้อย  ทับปิง
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสที่ 4 มกราคม 2024 เวลา 04.00 น.
สิริอายุ 79 ปี ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 53 ปี

 

สถานที่ซิสเตอร์เคยทำงาน
1. โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี (3 ปี)
2. โรงเรียนอรุณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ (6 ปี)
3. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี (2 ปี)
4. โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (10 ปี)
5. โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี (1 ปี)
6. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม (4 ปี)
7. โรงเรียนวันทามารีอา หลักห้า จ.ราชบุรี (1 ปี)
8. บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (4 ปี)
9. โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (3 ปี)
10. โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (1 ปี)
11. โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง จ.ยะลา (3 ปี)
12. โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร (1 ปี)
13. โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จ.ภูเก็ต (1 ปี)
14. โรงเรียนหทัยนิรมล กรุงเทพฯ (1 ปี)
15. พักรักษาตัวที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี (12)

 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก