UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์อาคาทา ประไพ  ทศไพสนธิขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ
ซิสเตอร์อาคาทา ประไพ ทศไพสนธิ
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพุธที่ 31 มกราคม 2024 เวลา 05.30 น.
สิริอายุ 96 ปี 4 เดือน ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 76 ปี

 

สถานที่ซิสเตอร์เคยทำงาน
1 บ้านเณร/อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม (3 ปี)
2 บ้านเณรซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (10 ปี)
3 โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี (3 ปี)
4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี (2 ปี)
5 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี (1 ปี)
6 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง จ.ยะลา (4 ปี)
7 โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (3 ปี)
8 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ จ.สงขลา (1 ปี)
9 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา พนม จ.สุราษฎร์ธานี (16 ปี)
10 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พาน จ.เชียงราย (4 ปี)
11 โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (2 ปี)
12 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี (1 ปี)
13 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จ.นครศรีธรรมราช (1 ปี)
14 โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี (2 ปี)
15 โรงเรียนดรุณานุกูล จ.สมุทรสงคราม (5 ปี)
16 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (6 ปี)
17 โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา (3 ปี)
18 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จ.ปัตตานี (2 ปี)
19 โรงเรียนเทพวิทยา จ.ราชบุรี (2 ปี)
20 โรงเรียนหทัยนิรมล กรุงเทพฯ (1 ปี)
21 บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี (4 ปี)

 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก