UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงอนุมัติการลาออกจากตำแหน่ง พระอัครสังฆราชผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงอนุมัติการลาออกจากตำแหน่ง
พระอัครสังฆราชผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของ
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

และทรงแต่งตั้ง
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

เป็นผู้แทนสันตะสำนักรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งพระอัครสังฆราช
ผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ องค์ใหม่

ตามประกาศแถลงการณ์ ของ
สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย
ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน คริสตศักราช 2024

คําแถลงการณ์ของสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย

 

คําแถลงการณ์ของสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก