UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เจ้ากรรมนายเวร" มีในความเชื่อของคาทอลิกหรือ?
"เจ้ากรรมนายเวร" มีในความเชื่อของคาทอลิกหรือ?

ความหมายของเจ้ากรรมนายเวรทางพระพุทธศาสนา
             ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของ "เจ้ากรรมนายเวร"ก่อน ตามความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธ เรื่องของ "เจ้ากรรมนายเวร" ที่เป็นส่วนสำคัญมากในเรื่องของกรรมนี้เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ตัวจริงเสียงจริงที่ทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมานกันมากมายในทุกวันนี้

             "เจ้ากรรมนายเวร" ก็คือ คน สัตว์หรือวิญญาณ ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกันกับเรามาในอดีต และเราเคยไปละเมิด ล่วงเกิน เบียดเบียนเขาไว้ หลายคนอาจจะเป็นพี่ เป็นน้อง พ่อแม่ เป็นเพื่อน หรือกระทั่งเป็นคน เป็นสัตว์ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย

             แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรากับเขาต้องมาเกี่ยวพันกัน ซึ่งเป็นวิบากกรรมอันเกิดจากการที่เราไปละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนเขาไว้ทำให้เขาอาฆาตพยาบาทเรา และมีความต้องการให้เราชดใช้ในสิ่งที่เคยละเมิด ล่วงเกิน เบียดเบียนเขามา บางคนอาจจะเคยทำกรรมอะไรไว้ที่เล็กน้อยเบาบางและคนที่ถูกกระทำนั้น เขาไม่ติดใจเอาความ ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ไม่เข้าข่ายและไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวร

ความเชื่อของคาทอลิกในเรื่องนี้
           1. พื้นฐานความเชื่อเรื่อง "เจ้ากรรมนายเวร" มาจาก ความเชื่อของพระพุทธศาสนา “เรื่องกรรม” ทุกอย่างเกิดจากกรรม แต่พื้นฐานความเชื่อคาทอลิกเชื่อเรื่อง “พระเจ้า” มนุษย์มาจากพระเจ้าและจะกลับไปหาพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่ง หากเราทำความดี หรือทำความชั่ว สิ่งนั้นจะติดตัวเราเมื่อตายไปแล้วเราไปรายงานตัวต่อหน้าพระเจ้า ทุกอย่างจบลงที่พระเจ้า ดังนั้นคาทอลิกจึงไม่เชื่อเรื่อง “เจ้ากรรมนายเวร” แต่เชื่อเรื่องพระเจ้า

            2. เรื่อง "เจ้ากรรมนายเวร" มาจากพื้นฐานเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของพี่น้องชาวพุทธ เกิด ดับ และผลของกรรม จะติดตัวไปตลอด มนุษย์ต้องทำดีเพื่อสักวันหนึ่ง จะหลุดพ้นจากวัฎสงสาร สู่นิพพาน ขณะที่คาทอลิกเชื่อเรื่อง การเกิดมาเพียงครั้งเดียว ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และเมื่อตายก็จะกลับไปหาพระเจ้า หากยังมีความผิดเราก็จะถูกชำระในแดนชำระให้บริสุทธิ์ก่อน

          ดังนั้นเมื่อไม่ได้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จึงไม่ได้เชื่อเรื่อง “เจ้ากรรมนายเวร”

(จากคอลัมน์ "ศาสนสัมพันธ์" โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2022)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก